headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Jonas Nordin

Debatt: Så kan kommunerna hjälpa ortens företagare

Många kommuner i Västerbotten arbetar på ett bra sätt med att förbättra företagsklimatet. Men det finns fortfarande flera områden där vi på Företagarna vill se ytterligare förbättring.

För några veckor sedan släppte Svenskt näringsliv sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat.  Något som vi vet berör de flesta som arbetar med näringslivsfrågor i regionen. Västerbotten har några kommuner som ligger högt upp, men desto fler som är kvar i botten.

Ingen undersökning är perfekt, men den årliga mätningen är viktig och kommunerna bör ta resultatet på allvar. Som med andra liknande undersökningar är långsiktiga förbättrings- eller försämringstrender viktigare än resultatet för ett enskilt år.

Många kommuner i länet arbetar på ett bra sätt med att förbättra företagsklimatet. Men det finns fortfarande flera områden där vi på Företagarna vill se ytterligare förbättring.

För att företag ska kunna växa är en god småföretagarpolitik med enkla beslutsvägar avgörande.

Punkterna nedan kan ses som en checklista för politiker och tjänstepersoner i hela länet:

- Sätt upp konkreta mål för att på så sätt vässa den kommunala servicen gentemot företag. Nya regler ska anpassas efter företagen – inte tvärtom. Kommuner bör alltid göra en konsekvensanalys kring vad nya regler innebär – framförallt för de mindre företagen.

- De avgifter som tas ut för olika tillstånd ska vara transparenta och tydliga. Alla kommuner bör införa en modell där tillsynsavgifter tas ut efter faktiskt genomförd kontroll, likt Rättviksmodellen.

- Kommunerna bör införa en garanti om att fatta beslut om tillstånd och bygglov inom en viss tid, samt att tillståndsavgiften minskas eller efterskänks om kommunen inte uppfyller garantin.

- Många små företag upplever problem med osund konkurrens från det offentliga. En kommun ska fortlöpande fundera över och utvärdera sin säljverksamhet, gärna i dialog med näringslivet.

- Ett välplanerat transportnätverk och ett välfungerande bredband är avgörande för företagens möjligheter att bedriva verksamhet. Kommuner bör involvera näringslivet i processen.

- Den kommunala upphandlingen ska anpassas till de mindre företagen som i dag ofta avstår från att lämna anbud på grund av krångel och/eller för stora kontrakt.

- Politiker och tjänstepersoner behöver visa intresse för ortens företagare. Det bästa är om intresset är genuint, oavsett inom vilket område denne verkar.

För att företag ska kunna växa är en god småföretagarpolitik med enkla beslutsvägar avgörande.

Då kan småföretagen fortsätta skapa fyra av fem jobb, bidra till vår gemensamma välfärd och framtida tillväxt och bygga vårt samhälle.

Västerbotten är ett småföretagarlän. Den insikten måste länets politiker och tjänstepersoner bära med sig.

Jonas Nordin, regionchef Företagarna Västerbotten

Debattartikel publicerad i Norran 2019-11-14

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap