headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Västerbottens län

11 jun 2019
I dag har 2019 års Småföretagsbarometer släppts. Rapporten presenteras årligen sedan 1985 och är ett samarbete mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Rapporten finns tillgänglig dels i ett riksperspektiv och dels på länsnivå.

Konjunkturen hos Sveriges småföretag med 1–49 anställda har försvagats under det senaste året. Den samlade konjunkturindikatorn i Småföretagsbarometern 2019 sjönk till 61 jämfört med 69 förra året och är därmed långt under det historiska snittet på 76. Det är dessutom en påtagligt svagare konjunktur än vad företagarna förväntade sig förra året. De främsta orsakerna till nedgången jämfört med föregående undersökning är en svagare ökning i företagens orderingång följt av sysselsättning och omsättning. Småföretagen upplever alltså fortsatt en relativt god tillväxt även om konjunkturtoppen har passerats.

Småföretagarkonjunkturen i Västerbotten är fortsatt god. År 2017 såg länet den högsta noteringen, sedan krisen 2008–2009, då den sammanvägda konjunkturindikatorn var 115. Tillväxttakten i konjunkturen har för andra året i rad mattats av, men ligger fortsatt högre än riksgenomsnittet. Konjunkturindikatorn har minskat från fjolårets nettotal på 87 till 63 på ett års tid. Utfallet i årets mätning blev således ännu lägre än vad företagen förväntade sig i fjolårets rapport, men prognosen för kommande år ser väldigt positiv ut.

De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig kompetens, svårigheter med finansiering och tuff konkurrens. Många företag upplever att det är svårt att hinna med och i Västerbotten har 30 procent av företagen tackat nej till order under det senaste året. De främsta skälen till att företagen tackat nej till order är återigen kapacitetsbrist och svårigheterna med att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Oavsett konjunkturläge är förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Småföretagsbarometern 2019 visar att reformer skulle ha stor betydelse, framförallt inom tre områden. 

Säkra småföretagens tillgång till kompetens
Småföretagens svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens är utbredd och hämmar deras expansionsmöjligheter. Kvaliteten i det svenska utbildningssystemet behöver säkras och bli mer anpassat efter arbetsmarknadens efterfrågan. Detta i kombination med förenklade anställningsregler kan förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga platser.

Sänk kostnaden att anställa och underlätta rekrytering
Många företag upplever att kostnaderna att anställa är för höga. Fler vägar in i arbetslivet behövs för de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Förenkla regelverket vid nyanställningar och en översyn av lagen om anställningsskydd (LAS).

Öka incitamenten att starta företag
Många svenskar funderar på att starta företag men det är betydligt färre som tar steget fullt ut. En bidragande faktor är att socialförsäkringssystemet är mer anpassat för anställda än för företagare. En översyn av socialförsäkringssystemet behövs för att öka incitamentet att starta företag. Fler skulle sannolikt våga förverkliga sina affärsidéer om balansen mellan risk och avkastning förbättrades.

Läs hela rapporten för Västerbotten här: Småföretagsbarometer-Västerbotten-2019.pdf

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på
småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000
företagare inom det privata näringslivet med 149 anställda. Urvalet motsvarar totalt över 473
000 privata företag fördelade över hela landet.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas
Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. Det är
vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka
kunskapen om och förståelsen för de små och växande företagens betydelse för den
svenska ekonomin.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap