headphones newspaper video-player
Diagram per län - Lönsamhet (avkastning på sysselsatt kapital) per kommun, år 2017

Företagen i Sorsele är mest lönsamma i Västerbotten

15 okt 2018
Företagen i Sorsele kommun är mest lönsamma i Västerbotten. I snitt hade företagen i Sorsele kommun en avkastning på sysselsatt kapital på 25 procent. Efter det följer Robertsfors kommun (24 procent) och Vindelns kommun (23 procent). Sämst går det för företagen i Storumans kommun med en snittlönsamhet på 8 procent. Länet som helhet återfinns på 14 plats av 21 län i Sverige. Lönsamheten i Västerbotten är i snitt 14 procent jämfört med rikssnittet som är 12 procent. Branschen Tillverkning och industri går bäst i länet och branschen med lägst snittlönsamhet är Fastighetsverksamhet.

Lönsamhet handlar i grunden om att försöka skapa så mycket värde som möjligt med det kapital som företaget har. Företagens lönsamhet påverkas sedan av en rad faktorer så som konkurrens, tillgång till produktionsmedel såsom råvaror, kapital och arbetskraft och institutionella faktorer så som skattetryck och regelverk. Även vädret, infrastruktur, politiska beslut och andra externa faktorer kan påverka företagens lönsamhet.

Men i grunden är det företagaren som varje dag, tillsammans med sina anställda, jobbar hårt för att driva företaget, ofta sitt livsverk, framåt. Det handlar om drivkraft, innovativa, kreativa lösningar och att våga göra det man tror på. Att driva företag innebär att ta risker. Lönsamheten är ett tecken på att bolaget har lyckats hantera det tillgängliga kapitalet på ett effektivt sätt och att bolaget är framgångsrikt.

Ett lönsamt företag genererar medel som kan återinvesteras i verksamheten och utveckla företaget så att det kan fortsätta skapa tillväxt. För ett företag är en positiv lönsamhet inte bara en indikator på effektivitet och framgång, utan även en avgörande förutsättning för verksamheten på lång sikt. För Sverige som samhälle leder en hög lönsamhet till ökade investeringar och högre produktion, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre sysselsättning och ökat välstånd. Lönsamma företag är av största relevans för Sverige.

Därför är det viktigt att en politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd inkluderar och uppmuntrar till jobb- och värdeskapande i företag. Även om det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, är det inte lätt att få företag att växa och bli lönsamma. Genom sänkt skattetryck och minskad regelbörda kan företag växa. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som kan förverkliga sin dröm som företagare!

Om undersökningen

Företagarna har undersökt lönsamheten från årsboksluten i 143 507 aktiebolag i Sverige som har minst en anställd samt mellan en miljon och 500 miljoner kronor i omsättning. Alla dessa företag är registrerade för F-skatt och har lämnat in årsbokslut över (en del) av år 2017. Företag inom följande branscher exkluderas: civila myndigheter och försvaret, El-, gas- och värmeverk, förvärvsarbete i hushåll, vattenverk; reningsverk, avfallsanläggningar, huvudkontor och holdingbolag. Företag som har en offentlig organisation som koncernmoder exkluderas också från undersökningen. 3 253 företag från Västerbotten ingår i undersökningen.

Läs rapporten i sin helhet här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap