headphones newspaper video-player
  • Företagarna
  • Regelbördan hämmar alltjämt Stockholms småföret...

Regelbördan hämmar alltjämt Stockholms småföretagare

Visste du att varje företagare i snitt lägger 10 timmar i veckan på administration, som till mångt och mycket uppkommer till följd av regler från myndigheter? Timmar som egentligen hade kunnat ägnats åt att ge sitt företag större möjligheter att verka och växa.

Regelbördan som läggs på stadens alla företagare är en fråga som vi i Företagarna Stockholms stad arbetar hårt med. Vi ser att våra medlemmar lyfter ämnet som ett av de absolut största tillväxthinder de möter i sin dagliga verksamhet. Tillväxtverket rapporterade tidigare i år att företags årliga administrativa kostnader i genomsnitt ökat med 1,2 miljarder kronor per år under perioden 2013–2018. Detta är ett mönster som måste brytas. Det ska vara enkelt och smärtfritt att följa de regler som finns, inte tvärtom!

Just regelbörda är en mångfacetterad utmaning, och problemen ser olika ut beroende på inom vilken bransch man verkar. Det är en utmaning för de flesta småföretagare att hålla sig informerad om och sätta sig in i regelverk som tillkommer eller förändras inom just den bransch man verkar. Det tar mycket kraft! Kraft som borde läggas på att få den egna verksamheten att utvecklas.

Företagarna Stockholms stad är representerade i Näringslivets Regelnämnd, NNR och vi kommer även fortsättningsvis att debattera frågor som rör regelbörda. I samverkan med NNR har vi skapat oss en stark plattform för att bedriva debatt och opinion för enklare och mer kostnadseffektiva regler.

Bland de frågor vi har att arbeta med för närvarande är målkonflikter vilka uppstår när det finns fler myndigheter involverade i regelverken och där dialog mellan myndigheterna saknas. Du kan idag som företagare få ett direktiv från ett håll, men ett helt annat om du talar med exempelvis en annan myndighet. Vad är det då som ska gälla? Vår åsikt är att man som företagare inte ska behöva tveka kring huruvida man gör rätt, bara för att målkonflikter skapats av beslutsfattare.

Dessutom ser vi att en orolig omvärld har en stor påverkan. Ovissheten som finns kring situationen i Storbritannien och huruvida det blir en hård Brexit eller ej är något vi som småföretagare nu också måste förbereda oss för. Om så skulle ske kan vi se att exporterande företag skulle behöva lägga ytterligare resurser på att följa de nya regler som skulle uppstå.

Givetvis råder det inga tvivel om att det ska finnas tydliga regelverk för företag, då detta i grund och botten är något som ser till att seriösa aktörer får rättvisa förutsättningar. Men det är upp till våra beslutsfattare att se till att vi som företagare inte hämmas av den administration som uppstår när regler ska följas. Små företag i vår stad ska ges de bästa förutsättningar för att verka och växa.

De små företagen är de välfärds- och jobbskapare som vårt samhälle behöver. På Företagarna kommer vi att jobba stenhårt för att ditt företagande blir lönsamt, utvecklande och roligt!

Rose Marie Danielsson, Ordförande Företagarna Stockholms stad
Anita Roll, vice Ordförande Företagarna Stockholms stad.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap