headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Småföretagsbarometern 2019: Fortsatt positiv men något dämpad konjunktur bland småföretagare i Stockholms län

14 jun 2019
Sedan förra året har konjunkturen gått ner i länet, dock är förväntningarna inför det kommande året mer positiva. Största hindren för att expandera är svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens samt höga arbetskraftskostnader. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn har mattats i hela landet, även i Stockholms län. Genomsnittet för Sverige ligger nu på nettotal 61 medan nettotalet i länet är 53, jämfört med 67 förra året. I länet har både tillväxten i sysselsättning och orderingång minskat medan omsättningstillväxten har ökat sedan i fjol. Inför nästa år förväntar sig dock cirka var fjärde företagare att man ska öka antalet anställda medan fyra procent uppger att man tror att man kommer ha färre anställda. Drygt fyra av tio företag i länet, 43 procent, har tackat nej till order det senaste året, vilket är en större andel än riksgenomsnittet på 41 procent.Främsta anledningen är att de redan har mer att göra än vad de hinner med, det uppgav 61 procent av länets företag, det är betydligt fler än i fjol (47 procent).  

– Trots en avmattad konjunktur i länet finns det en optimistisk framtidstro bland företagen i länet och viljan att växa är stark bland företagen. Att expandera sitt företag är ett stort risktagande och företagare måste känna att det finns tillräckliga incitament för att våga och kunna ta steget. I detta ser vi att kompetensbristen återigen är det största tillväxthindret. Det är därför viktigt att vi tillsammans med beslutsfattare och berörda parter samverkar för att säkerställa en stabil och långsiktig kompetensförsörjning i Stockholms län.  

Ökade kostnader för företagare genom högre skatter gör det svårare att investera och anställa. På liknande sätt leder höjningar av inkomst- och marginalskatterna till minskad sysselsättning och lägre risktagande. På längre sikt riskerar det att utarma den svenska konkurrenskraften. Företagarna tillsammans med berörda parter kommer fortsätta stötta företagen genom vårt arbete, så att de får bästa möjliga förutsättningar, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholms län.

Goda möjligheter att växa men företagarna ser även hinder


I Stockholms län ser 68 procent av företagarna goda möjligheter att växa, vilket är något färre än i fjol (74 procent) men lika många som rikssnittet. Samtidigt upplever många att det finns hinder på vägen. Det största hindret är utmaningarna att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det uppger 29 procent, följt av höga arbetskraftskostnader som 12 procent svarade och tuff konkurrens (11 procent). Nästan hälften av länets småföretag har under det gångna året tackat nej till order, vilket är något fler än i rikssnittet. Även om det fortfarande är vanligast att man tackar nej på grund av att man har mer att göra än man hinner med har andelen som gör det på grund av arbetskraftsbrist ökat.

– Det är i år färre småföretagare i länet som anser sig ha goda utsikter att expandera jämfört med förra året men vi ser en trend med ökade möjligheter att hitta utländskt kapital för att främja tillväxt. Trots tecken på att byggstarter av fastighetsprojekt skjuts upp och att köpbeteenden ändras inom exempelvis handel märker vi ändå en allmän positiv syn bland våra kunder. Inte minst bland de starkt växande tech startupbolagen som har hittat en tydlig affärsmodell där de kan skala upp snabbt globalt, säger Thomas Lindquist, chef Growth & Tech Startups, Swedbank Stockholm.

Ta del av Småföretagsbarometern för Stockholms län här! 

För mer information:                                          

Thomas Lindquist, chef Growth & Tech Startups, Swedbank Stockholm, tel.nr. 070-319 72 68

Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholms län, tel: 070 647 17 60

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap