podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Det går allt bättre för småföretagen i Skåne län!

Publicerad 15 jun 2022
Konjunkturen bland småföretagen i Skåne län har vänt uppåt efter några års avmattning och man ser även positivt på framtiden och 9 av 10 småföretag i länet vill växa. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn* för hela Sverige är nu åter på en positiv nivå, så även i Skåne län. I länet blev nettotalet 64 jämfört med -10 i fjol och riksgenomsnittet som är 57. Samtidigt är det stora variationer inom länet där nordöstra Skåne har högst nettotal medan sydvästra har det lägsta.

- Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid och företagen i länet ser försiktigt på utvecklingen under det kommande året. För att konjunkturläget ska fortsätta stärkas krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd.

Såväl tillväxttakten i sysselsättning, orderingång som omsättning har ökat. Bland länets företag har 17 procent ökat sin personalstyrka medan 9 procent minskat den och inför det kommande året tror de på fortsatta nyanställningar. Hos 46 procent av företagen har orderingången ökat medan bara 19 procent har sett den minska.  sedan ifjol. Samtidigt har 42 procent av länets småföretagare tvingats tacka nej till order. Huvudorsaken till detta är att de redan har mer att göra än de hinner med. Nästan hälften av företagen (49 procent) har haft en ökad omsättning och prognosen framåt är att den fortsätter uppåt.

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Skåne län och riket 1995–2022

Sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Skånes fyra regioner 2008–2022

Fler ser möjligheter att växa men utmaningar att hitta medarbetare med rätt kompetens

Efter två år med minskad lönsamhetstillväxten bland länets företag vänder det uppåt igen. Dock infriades inte deras förväntningar i fjol fullt ut, sannolikt en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 68 procent av länets företag planerar för, i fjol gav 43 procent samma svar. Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare, vilket 30 procent av företagen svarat. Näst vanligast och kraftigt ökande tillväxthinder är politisk oförutsägbarhet, 13 procent av företagen gav det svaret i år jämfört med 5 procent i fjol. Bakgrunden är sannolikt en kombination av oron i omvärlden och svensk energipolitik som båda bland annat fortsatt driva upp el- och drivmedelspriserna.

För mer information:                                          
Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd
070 441 28 94
Magnus.engelback@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna

 

* I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fakta
Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna