podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Var är polisen?

Publicerad 5 apr 2023
I den färska rapporten Brott mot företagare 2023 har Företagarna kartlagt den polisiära närvaron runt om i landet. Den unika kartläggningen visar att endast 22 av 94 lokalpolisområden uppfyller kravet på basnärvaro. Det är skrämmande siffror, som manar till omedelbara åtgärder, skriver Pontus Lindström.
Pontus Lindström är Företagarnas brott- och säkerhetsexpert.

De senaste åren har skarp kritik riktats mot polisens brottsutredningsverksamhet och brottsförebyggande arbete. Detta gäller inte minst polisens hantering av så kallade mängdbrott (det vill säga vanligt förekommande brott som till exempel stölder, misshandel och skadegörelse), som utgör 80 procent av alla brott som anmäls till Polismyndigheten. En del av problemen beror på att det på många platser i landet fortfarande – trots att myndighetens budget har ökat med 70 procent sedan 2017 – saknas en lokalt närvarande och förankrad polis som arbetar långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Rapporten Brott mot företagare 2023 tar avstamp i frågan om polistäthet, där Företagarna tillsammans med den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige, har genomfört en unik kartläggning av hur polisnärvaron ser ut i Sverige – ända ner på lokalpolisområdesnivå. Fler synliga poliser är den viktigaste åtgärden enligt Sveriges företagare för att öka tryggheten – men det har aldrig tidigare gjorts en genomgång av hur områdes- och kommunpoliser är fördelade lokalt.

Skrämmande siffror

Resultatet visar att endast 22 av 94 lokalpolisområden uppnår den basnivå om minst en områdespolis per 5 000 invånare som Polisen själva identifierat som en grundläggande polisnärvaro. Det är skrämmande siffor som borde få såväl Polismyndigheten som regeringen att skyndsamt vidta åtgärder.

Rapporten visar också att var femte företagare som har larmat polisen är missnöjda med den tid det tog för polisen att komma på plats, medan endast 9 procent är nöjda. Störst andel företagare som är nöjda med utryckningstiderna finns i mindre städer medan andelen missnöjda företagare är störst på landsbygden. Företagare på landsbygden upplever också genomgående polisens närvaro som lägre jämfört med företagare i storstäder och i mindre städer.

Destruktivt läge

Under de senaste åren har brottslighet tillåtits bli en naturlig del av vad det innebär att driva företag i Sverige. De mängdbrott som dagligen drabbar tusentals företagare, i form av inbrott, stölder, skadegörelse, hot och bedrägerier, har normaliserats. Det finns förstås många förklaringar till varför Sverige hamnade i ett så destruktivt läge, men oavsett orsak kommer Företagarna aldrig att acceptera att denna utveckling får fortsätta.

Åtgärdspaketet som kommer att krävas för att få bukt med brottsligheten är omfattande, men ett första steg vore att införa en tydlig nolltolerans mot mängdbrotten, samtidigt som den grövsta gängkriminaliteten fortsatt bekämpas med kraft. Polismyndigheten måste säkerställa att det finns en basal polisiär närvaro i hela landet, vilket initialt skulle innebära ungefär 1 000 fler områdespoliser. Det finns inte en dag att förlora.

Företagarnas åtgärdspaket

Utifrån de resultat som framkommit i rapportens kartläggning – tillsammans med övriga omfattande problem som finns när det kommer till brottslighet som drabbar företag –har Företagarna tagit fram ett paket med åtgärder som Företagarna anser är högst prioriterade på nationell och lokal nivå.

Läs Företagarnas åtgärdspaket. 

 

Fler nyheter från Företagarna