podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Många förändringar i konsumenträtten i september

Publicerad 2 jun 2022
I höst börjar flera nya regler gälla som påverkar alla företag som säljer till konsumenter.
Foto: Shutterstock.com

Det sker många lagändringar inom konsumenträtten i år. En del har redan börjat gälla. Den 1 maj trädde en ny konsumentköplag i kraft och den 28 maj utökades den så kallade svarta listan över otillbörliga affärsmetoder med fyra punkter. Utöver detta ville regeringen från och med den 1 juli genomföra långtgående ändringar i konsumentskyddet med bäring på marknadsföringslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och avtalsvillkorslagen. Så blir det inte. I riksdagsbehandlingen konstaterade ledamöterna att det är för ont om tid. Ändringarna kommer därför att börja gälla den 1 september i stället.

Lagändringar 1 september 

Lagändringarna påverkar alla företag som säljer varor och tjänster till konsumenter. Därför anser riksdagen att företagen måste få tillräckligt med tid på sig för att anpassa marknadsföring och avtalsvillkor till de nya kraven och bygga upp nya administrativa rutiner och it-system. I stället för en dryg månad från riksdagsbeslutet den 18 maj får företagen nu drygt tre månader på sig.

Anledningen till brådskan är att lagändringarna beror på ett EU-direktiv om att förstärka och utvidga konsumentskyddet i unionen, inte minst mot bakgrund av digitaliseringen och de nya marknadsföringsmetoder som den medför. Det svenska införlivandet av direktivet är försenat, men enligt riksdagen behövs alltså ändå ytterligare några månaders andrum.

Marknadsstörningsavgifter

De kommande lagändringarna är omfattande, men de viktigaste kan i korthet beskrivas som utökat skydd för konsumenter som använder digitala tjänster och innehåll, utökade möjligheter att utdöma marknadsstörningsavgifter genom ett system som påminner om hur överträdelser av GDPR belagts med avgifter samt skärpta informationskrav för näringsidkare.  

På informationsområdet är det speciellt en lagändring som väckt uppmärksamhet. En ny bestämmelse i prisinformationslagen kommer att reglera vilken information en näringsidkare ska lämna vid en prissänkning. Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska även det tidigare priset anges, enligt särskilda bestämmelser. Riksdagen har apropå det gjort ett tillkännagivande om att informationskravet behöver tydliggöras och följas upp.

Fakta om lagändringarna

Lagändringarna som börjar gälla den 1 september syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler.

Regeringens proposition Ett moderniserat konsumentskydd (Prop. 2021/22:174)

Riksdagens behandling av propositionen: Civilutskottets betänkande 2021/22:CU19

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna