podcast news play företagaren I media förmån

Bra stadga upp arbetsmarknaden i krisen

Företagarna välkomnar regeringens och samarbetspartiernas förslag på satsningar på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.
Publicerad 31 mar 2020
Victoria Labadie/Shutterstock

På måndagen presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare ett krispaket. Denna gång ligger fokus på jobb och omställning. Enligt finansdepartementets prognos kommer tillväxten under året att bli negativ och arbetslösheten att skjuta i höjden. Det gör att det krävs åtgärder som både svarar upp mot människors behov av försörjning och får arbetsmarknaden att fungera bättre.

Företagarnas kompetensförsörjningsexpert Malin Påhls Hansson och socialförsäkringsexpert Erik Ageberg kommenterar förslagen från regeringen som kommer att överlämnas till riksdagen i en ändringsbudget och läggas fram i den kommande vårändringsbudgeten.

Mer aktiv arbetsmarknadspolitik

Regeringen föreslår att maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet förlängas från sex till tolv månader. Dessutom föreslås ökade medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program. De som redan har en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb föreslås få denna förlängd med ett år. Kommunerna föreslås få bidrag för att erbjuda fler sommarjobb och gröna jobb inom natur- och skogsvård.

− Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen minskar i tider av kriser. Kostnaden att anställa måste därför minska, inte minst för individer som i dagsläget har lägre produktivitet. Med det sagt välkomnar Företagarna att stödet till att starta eget företag förlängs. Vi anser också att ökade medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program är välkommet i detta läge.

- Åtgärderna kan behöva förenklas och renodlas och kvalifikationskrav så som åldersgränser och tid i arbetslöshet bör ses över. Regeringen bör dock vara försiktig med att öronmärka medel till särskilt utvalda näringar, säger Erik Ageberg.

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

Regeringen föreslår att kraven på hur länge man måste ha arbetat och hur länge man ska ha varit medlem i en a-kassa tillfälligt sänks, samtidigt som både tak och grundbelopp tillfälligt höjs i a-kassan. De sex karensdagarna föreslås också slopas tillfälligt samtidigt som a-kassorna tillförs medel för sin handläggning.

− I detta skede är det viktigt att människors försörjning inte helt äventyras. Därför är det bra att kraven för att kvalificera till a-kassa sänkt och att karensdagarna slopas. Det är dock viktigt att dessa tillfälliga åtgärder är just det – tillfälliga. Incitamenten till arbete vara fortsatt starka och egenförsörjning bör uppmuntras, säger Erik Ageberg.

Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

Regeringen föreslår en ökning av medlen till regionalt yrkesvux, folkhögskolan och nya platser på Yrkeshögskolan. Olika försöksverksamheter rullas ut med syfte att erbjuda valideringsmöjligheter, att fler ska kunna ta examen och yrkesverksamma ska kunna erbjudas relevant kompetensutveckling. Ett sådan exempel är korta flexibla kurser på Yrkeshögskolan. Regeringen föreslår även förbättrade möjligheter att studera på distans genom stöd till både utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och fler distanskurser från studieförbunden.

− Ökade möjligheter till vidareutbildning och omställning är avgörande för att stärka Sverige inför pågående teknologiskifte. De kompetenshöjande insatserna som nu kan tillämpas hos varslad eller korttidspermitterad personal, rustar samtidigt företagen att snabbare ta oss ur en svagare konjunktur. Landets företagare är fortsatt mycket intresserade av att rekrytera individer med yrkeskunskap. Det är viktigt att dessa kurser i största möjliga mån är nätbaserade, kan studeras på distans och på deltid, säger Malin Påhls Hansson.

Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor

Antalet platser på universitet och högskola föreslås byggas ut, dels allmänt, dels genom sommarkurser samt basår för att fler ska kunna skaffa behörighet för exempelvis vårdyrken. Dessutom föreslås satsning på utökad distansundervisning och mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. För att kompensera för ökad arbetsbelastning föreslås också ökade medel till Universitets- och högskolerådet samt CSN.

− Det är bra att öka antal platser vid universitet och högskola, liksom i distansutbildningar och moocs.  Företagarna anser att utbildningsväsendet tydligt måste koppla an till arbetslivet. Vi ser gärna att förslagen i promemorian ”Bättre studiestöd för äldre” beslutas och beviljandet tidigareläggs till sommar-, eller höstterminen 2020. Enligt promemorian ska utökat studiemedel för äldre vara tillämpningsbart från och med januari 2021, så även att det blir möjligt för äldre studenter att studera på kvartsfart, vilket promemorian inte initialt föreslog, säger Malin Påhls Hansson.

Slopat fribelopp för studiemedel

För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas föreslås att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt.

− Det är ett bra förslag. Dessa studenter ska inte straffas för att de hjälper till under rådande krissituation, säger Malin Påhls Hansson.  

Fler nyheter från Företagarna

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.