headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Validering väg till bättre kompetensförsörjning

Ett valideringsarbete som utgår från de små företagens villkor och verklighet har stor potential för kompetensförsörjningen.

Det är svårt för många företagare att finna lämplig arbetskraft. Även i år sticker kompetensförsörjningen ut som det största tillväxthindret i Småföretagsbarometern. Företagarna anser därför att det behövs nya sätt att underlätta för företag att hitta rätt personer att anställa. Ett sätt att göra det är att satsa på validering. Det vill säga ett system för att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning.

Kvalitetsstämpel på kompetens

I dagarna skickade Företagarna in vårt remissyttrande över Valideringsdelegationens slutbetänkande. Malin Påhls Hansson, Företagarnas expert på kompetensförsörjning, tycker att betänkandet i allmänhet är bra och välkomnar förslagen som syftar till tydligare, effektivare och tillgängligare valideringssystem.

− Företagarnas ser en stor potential i validering. Det kan bidra till att lösa kompetensbristen för små och medelstora företag. Enligt en undersökning utförd av Myndigheten för yrkeshögskolan visar det sig att fem av tio anser sig ha kompetens de saknar papper eller intyg på. Det leder till att fyra av tio inte sökt nytt jobb eller utbildning som de är intresserade av, säger hon.

En nationell strategi

En viktig grundbult i validering är att processen ska kunna leda till att ett behörigt organ kan bekräfta att personen har förvärvat kunnande som motsvarar fastställda och relevanta krav.

− I jämförelse med andra nordiska länder har vi halkat efter i upprättandet av tillgängliga valideringsmodeller i Sverige, säger Malin Påhls Hansson.

Valideringsdelegationen föreslår bland annat en ny och gemensam definition av validering, samt en förordning med generella bestämmelser om det. Vidare har delegationen lyft in förslag om ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan. För att stärka upp det långsiktigt strategiska och politiska arbetet med frågan, föreslår delegationen även en nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt ett råd för validering, lett av ansvarigt statsråd. Regionerna och kommunerna föreslås få viktiga uppgifter i strategin.

−Det är viktigt att anpassa de framtida mekanismerna som styr valideringsarbete till små och medelstora företags villkor och verklighet, det vill säga de företag som utgör majoriteten av Sveriges företag. Det är först då som vinsterna av ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete når sin fulla potential, säger Malin Påhls Hansson.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap