headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas statistiker René Bongard.

Hämta in statistik smidigare, SCB

Företagarna vill att Statistiska centralbyrån ska hämta in statistik utan krångel och onödiga kostnader för företagen.

”Fakta, fakta, fakta! Jag kan inte göra tegel utan lera”, utbrister Sherlock Holmes otåligt i en av novellerna när Dr Watson undrar vad han tror om ett fall. Fakta och statistik är avgörande för att det ska finnas ett bra beslutsunderlag. Därför är företag enligt Lagen om den officiella statistiken skyldiga att lämna uppgifter till Statistiska Centralbyrån om de blir utvalda. De uppgifter som samlas in utgör grund för ekonomisk politik och överväganden både nationellt och i EU.

Förenkla insamlingen av fakta från företag

Att det finns ett oomtvistat behov av tillförlitlig statistik betyder däremot inte att alla sätt att samla in den och finansiera insamlingen är bra. I dag skriver Företagarnas näringspolitiska expert Erik Ageberg och vår statistiker René Bongard på Dagens Industris debattsida att företagare betalar tre gånger för att rapportera in till SCB.

  • För det första betalar företagare till SCB via bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och statlig inkomstskatt.
  • För det andra betalar företagare till SCB genom myndighetens avgifter, eftersom all statistik inte offentliggörs utan viss sådan måste beställas mot inte sällan hög avgift.
  • För det tredje kan inrapporteringskraven vara så omfattande att företagare tvingas anlita konsulter för att förse SCB med uppgifterna. Även om extern hjälp inte behövs tar det företagarens egen tid i anspråk och tid är pengar.

SCB måste arbeta annorlunda

Företagarna ser ingen konflikt mellan att ha fortsatt bra fakta och statistik – något Sverige är känt för – och göra reformer som säkerställer att företagare inte ska behöva betala flera gånger för att bidra till den offentliga statistiken.  Företagarnas statistiker René Bongard som tidigare arbetat som statistiker och projektledare på Nederländska Statistiska centralbyrån förklarar vad som borde göras.

Är det inte rimligt att SCB kräver mycket fakta från företagen även om det innebär merarbete för företagare?

− Det är orimligt att företagare ska behöva anlita en revisor för att svara på frågor från SCB. Vi anser att enkäter som skickas ut måste utgå från företagarnas förutsättningar. Det är inte nödvändigt att ha så detaljerade svarsalternativ att man listar tusentals olika produktkategorier. Företagare lägger i genomsnitt tio timmar i veckan på att hantera administration och rapportering till olika myndigheter. Därför anser vi att SCB bör tvingas att samordna sig med att myndigheter så som Skatteverket och Bolagsverket innan de begär information från företag. Enkäter bör endast användas när det inte finns något annat sätt att få information. Mycket finns redan i registerdata.

Är det fel av SCB att ta betalt för statistik?

− SCB är en skattefinansierad verksamhet. Företagare betalar redan via skatten till myndighetens arbete. Vi anser inte heller att SCB ska ta betalt flera gånger av olika aktörer för samma uppdrag. Varje specialbeställning borde offentliggöras så att alla kan nyttja detta underlag. Dessutom bör fler av SCB:s databaser öppnas för allmänheten, till exempel statistik på kommun- och branschnivå.

Kan förändringarna göra att SCB:s statistik blir mindre tillförlitlig?

− Nej, brister i tillförlitlighet handlar om helt andra saker. Vi har nyligen sett hur en av de mest centrala undersökningarna SCB genomför, arbetskraftsundersökningen (AKU), innehöll brister. Sedan 2015 har delar av arbetskraftsundersökningen outsourcats till en extern leverantör. Vi anser att en myndighet med 1 300 anställda bör klara av att kvalitetssäkra sin statistik. SCB:s uppdrag är synnerligen viktigt och myndigheten bär det slutgiltiga ansvaret för statistiken. Det duger inte att skylla på underleverantörer.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap