headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Fimpa idén om rökpoliser

Bra men i senaste laget. Så kan regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten om att stödja genomförandet av den nya tobakslagen sammanfattas.

Företagarna har tidigare uttryckt kritik kring formerna för den nya tobakslagen och hur uppföljningen är tänkt att ske. Nu har regeringen lyssnat på våra och andra aktörers farhågor och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av den nya lagen om tobak och liknande produkter.

− Beskedet är såklart bra men kommer alldeles för sent. Det borde ha gjorts i god tid innan lagen genomförs. Uppdraget ska slutredovisas först i december 2020, ett och ett halvt år efter införandet. Hur många viten har då hunnit utkrävas? Hur många företagare har förlorat stora intäkter eller kanske till och med gått i konkurs då licenserna dröjer på grund av otydliga riktlinjer? säger Helena Fond som arbetar med regelförenklingsfrågor på Företagarna.

Godtycklig tillsyn vore en katastrof

Företagarna har efterfrågat tydliga tillsynsvägledningar för kommunerna som är de som kommer att få uppdraget att se till att den nya lagen efterföljs. Detta finns med i uppdraget vilket är positivt. En godtycklighet i tillsynen vore en katastrof. Frågan om vilka viten och vilka förberedelser som en företagare bör ha genomfört kvarstår dock och är något vi hoppas kommer framgå tydligt.

− Vi anser fortsatt att en företagares ansvar enbart bör sträcka sig till att se till att plocka bort eventuella askkoppar och att skylta om rökförbud. Vid eventuella överträdelser av förbudet är det den som röker som ska få sanktionsavgiften, inte näringsidkaren. Rimligt är även att det är kommunens ansvar att se till att förbudet efterföljs på trottoarer och entréer och att näringsidkarens ansvar begränsas till den mark som arrenderas, säger Helena Fond.

En annan del i uppdraget regeringen gett till Folkhälsomyndigheten är insatserna gentemot allmänheten, men att skapa förståelse och informera om vad som gäller är av stor vikt även för företagarna. Att alla vet vad som är tillåtet och inte och att det finns en tydlighet ser vi som en viktig del i detta uppdrag.

− Företagarna ser med tillförsikt fram emot resultatet av uppdraget även om det är i senaste laget. Vi hoppas också på en stor förståelse från myndighet och kommun kring att det kommer att krävas en upplärningsperiod både för kommun, företagare och allmänhet kring den nya lagen men att vi på sikt tillsammans hittar ett sätt att samverka som inte skapar mer regelbörda för någon part, säger Helena Fond.

Företagarna vill:

  • Att sanktionsavgifter kopplade till överträdelser inte ska drabba näringsidkaren utan den som överträder förbudet.
  • Att näringsidkares ansvar för efterlevnad av de nya reglerna begränsas till skyltning och borttagande av askkoppar.
  • Att näringsidkarens ansvar för regelefterlevnad begränsas till den mark som arrenderas. Entréer och trottoarer utanför butiker och restauranger är kommunens ansvar.
  • Att lagstiftare och länsstyrelser tillhandahåller tydliga och transparenta direktiv för hur implementeringen av lagen ska gå till - istället för att uppmana allmänhet och näringsidkare att bli rökpoliser.

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap