headphones newspaper video-player
Många butiker har under den senaste veckan drabbats av stölder och personal har utsatts för hot och våld. Enligt Företagarnas expert måste brotten som drabbar företag prioriteras för att samhällskontraktet inte ska urholkas.

Företagares otrygghet urholkar samhällskontraktet

Enligt Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer har var tredje butik under den senaste veckan drabbats av stöld eller snatteri och i lika många butiker har personalen den senaste månaden utsatts för hot eller våld. Det är en i raden av påminnelser om att åtgärder som syftar till att minska brott mot företagare behöver vara en prioriterad fråga för politiker den kommande mandatperioden.

Bilden som framträder i Trygghetsbarometern bekräftas även i Företagarnas undersökningar, som visar att handelsbranschen tillsammans med byggindustrin tillhör de mest brottsutsatta. Just nu ligger en rad förslag som ämnar till att dämpa trygghetskrisen inom handeln, men Företagarna befarar att de kan komma att dra ut på tiden.

– Regeringen ska gå vidare med förslag om att kunna ge återkommande snattare tillträdesförbud. Företagarna ställer sig positiva till förslaget som en del av en bred palett av åtgärder som behövs för att öka tryggheten för butiksägare och deras anställda, samtidigt som vi beklagar att det dröjer till tidigast 2021 innan förslaget blir verklighet, säger Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna.

Utöver tillträdesförbudet efterlyser Företagarna också en mer effektiv hantering av stöldbrott i butik genom att till exempel möjliggöra polisförhör på distans och utdömning av bötesbelopp, som tillfaller handlaren, direkt på plats.

Ökad polisnärvaro nödvändigt

Även om handeln är mycket svårt utsatt för brottslighet så finns det en utbredd otrygghet och brottsutsatthet inom flera branscher. Enligt Företagarnas undersökningar har var tredje företag blivit utsatta för någon form av brott under de senaste fem åren. Det är också endast cirka en av tre som upplever att polisnärvaron är tillräcklig, att öka polisnärvaron över hela landet är också den mest prioriterade åtgärden om man ska öka tryggheten.

Ökad polisnärvaro är något som de flesta partierna är överens om. Såväl i Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag som i överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna slås det fast att målet är 10 000 fler poliser år 2024. Även i fråga om antalet poliser är det dock väntat att det kommer dröja innan ambitionerna blir det till verklighet och märks för landets företagare.

–Det är givetvis positivt att det finns en bred politisk enighet om satsningar på polisväsendet och åtgärder för att öka yrkets attraktivitet. Företagarna vill se en ökad polisnärvaro med en lokalt förankrad polismyndighet som förstår företagens förutsättningar. Den polisiära servicen behöver öka genom att till exempel fler civilanställda också arbetar med brottsutredning, säger Pontus Lindström.

Nytt skatteavdrag för trygghetstjänster

I den färska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet finns även en utvidgning av RUT-avdraget som ska komma att omfatta trygghetstjänster. Ett trygghets-RUT kommer med stor sannolikhet leda till en ökad efterfrågan av att anlita väktare och ordningsvakter och bidra till utveckling i säkerhetsbranschen, men är även behäftat med vissa problem.

– Ett trygghets-RUT kan vara ett rimligt steg. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att företagare redan i dag lägger ner stora summor på säkerhet i sina verksamheter. Det är rimligt upp till en viss gräns men det yttersta ansvaret för att säkerställa företagens trygghet ligger på samhället och att lägga ytterligare ansvar på företagen riskerar urholka samhällskontraktet på sikt, säger Pontus Lindström.

För att småföretagare ska kunna fortsätta fylla sin roll som jobb- och välfärdsskapare krävs att såväl politiker som Polismyndigheten har kunskap om och förståelse för företagares förutsättningar. Företagarna efterfrågar politik som prioriterar åtgärder och resurser som stärker arbetet mot den brottslighet som drabbar företagare.

– I grunden är detta inget företagarproblem utan ett samhällsproblem. När brottsligheten tar resurser från företagare, eller i värsta fall tvingar dem att lägga ned sin verksamhet, drabbar det inte bara den enskilda företagaren utan hela samhället i form av minskad samhällsservice. Följden blir en utebliven möjlighet att få fler i sysselsättning när ännu en jobbskapare försvinner. Det blir en nedåtgående spiral som riskerar att spä på utanförskap och ökad risk för kriminalitet, säger Pontus Lindström.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD