headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Bra att riva digitala stuprör

Företagarna välkomnar att regeringen vill att myndigheter ska kunna dela uppgifter sinsemellan smidigare för att undvika dubbelarbete i informationsinhämtning.

I veckan har regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att leda arbetet med två nya strategiska uppdrag. Dels har regeringen beslutat etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Dels har den beslutat om att det ska införas ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

− Detta är ett bra beslut och något vi på Företagarna efterfrågat. Ambitionen har funnits länge och det är mycket positivt att regeringen nu ger uppdraget att gå vidare med detta. Att minska tiden som en företagare lägger på uppgiftslämning är högt prioriterat hos oss, säger Helena Fond, ansvarig för regelförenkling på Företagarna.

Effektivisera myndigheterna

Arbetet med de båda strategiska regeringsuppdragen inom digitalisering ska slutredovisas senast den 31 januari 2021. Fram till dess kommer Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Skatteverket arbeta tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning inom uppdraget för grunddata. I arbetet med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kommer förutom de nyss nämnda myndigheterna även Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Riksarkivet delta.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman säger i en kommentar att målet är att medborgarna bara ska behöva uppge information vid ett tillfälle och att det ska effektivisera myndigheternas arbete. Från Företagarnas sida är det viktigt att poängtera att det inte bara är grunddata för privatpersoner utan även för företag som kan hanteras smidigare genom dessa uppdrag.

− Att hitta säkra sätt för myndigheter att dela information emellan sig är en mycket viktig fråga för företagare. Då kan man ägna mer tid till att driva sin verksamhet i stället för att lämna in uppgifter igen och igen till myndigheter, säger Helena Fond.

Snabba på digitaliseringen

Företagarna anser att arbetet med att digitalisera förvaltningen behöver intensifieras. Vi har inte tid och råd att detta arbete drar ut mer på tiden än nödvändigt.

I maj 2017 presenterade regeringen en strategi för Sveriges digitaliseringspolitik, med syfte att bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar utveckling.

Målsättningen i digitaliseringsstrategin är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

− Sverige har hittills klarat sig väl i internationella mätningar. Strategin andas däremot en befogad ambitionshöjning för att hålla kvar den självbilden, vilket OECD även betonat för att nå regeringens målsättning. Uppdraget om en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, är ett av fler viktiga steg i ledet att gå en digital strukturomvandling till mötes. Förverkligandet av uppdragen kräver dock en hög digital mognad i samhället i stort, så väl som en hög tilltro för att skapa rättssäkra system. Det är viktigt att regeringen även tar ansvar för de delarna med, säger Malin Påhls Hansson, ansvarig för digitalisering på Företagarna.

Digitaliseringsfrågor kommer även att prioriteras högt under den kommande mandatperioden i EU-kommissionen, enligt ordförande Ursula Gertrud von der Leyens uttalanden sedan hon blev vald i juli.  En stor del av frågorna kommer att beröra små och medelstora företags förutsättningar.

Sedan i maj 2019 ingår Företagarna i Digital Skills and Jobs Coalition Sweden, vilket är Sveriges nätverk för en större digital satsning på EU-nivå.  Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner. I den svenska koalitionen ingår fler än 25 organisationer och myndigheter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap