headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Frustration och oro över bristande trygghet

3 nov 2017
Tidigare i veckan presenterade Företagarna i en ny rapport hur företagare i Sverige ser på trygghet, brottslighet och polisens arbete med att förebygga brott mot företagare. I en uppföljning berättar både rapportförfattaren Philip Thunborg och en egenföretagare om konsekvenserna som brottslighet mot företagare för med sig, både för samhället och den enskilda företagaren.

Rapporten Brottslighet och polisens arbete 2017 visade bland annat på att det finns stora likheter över landet sett till utsatthet. En av tre företagare på både landsbygden och i städer uppger exempelvis att de blivit utsatta för brott någon gång under de senaste fem åren.

Philip Thunborg, som tagit fram rapporten pekar däremot på en utveckling där vi riskerar att se allt större skillnader mellan företagare på ett område: Nämligen mellan de som har ekonomiska marginalerna att göra investeringar för att skydda sina företag och verksamheter, och de som inte har det.

Vad innebär det i praktiken när en småföretagare inte kan räkna med att polis och rättsväsende står för säkerheten?

-          För många enskilda företagare innebär det att man själv behöver lägga både energi, tid och pengar på att investera i olika säkerhetslösningar för att freda sin verksamhet från brott. Det kan handla om allt från övervakningskameror, säkerhetsdörrar, larm och vakter. Det kan även vara så att juridisk expertis behövs i fall av ekonomisk brottslighet. Det är ofta dyra åtgärder för småföretag med små ekonomiska marginaler.

Vilka konsekvenser kan det få för den enskilde företagaren?

-          Att göra den typen av investeringar när polis och rättsväsende inte klarar av att ge det grundläggande skydd många upplever att de inte får påverkar på många sätt. Ska du ha övervakningskameror räcker det ofta inte bara med en, utan det behövs flera för olika vinklar och kapacitet att lagra det filmade materialet. När begränsade medel måste styras om till säkerhets- och trygghetsåtgärder blir verksamheten lidande eftersom andra investeringar som nyanställningar eller olika inköp måste läggas på is.

Kan du utveckla varför det är så problematiskt ur ett samhällsperspektiv?

-          Sett ur ett bredare perspektiv är ju företagare precis som alla andra skattebetalare och medborgare med rätt till grundläggande skydd och trygghet, både som individer och näringsidkare. Detta är något många menar att de inte får idag. Därför ser jag med oro på hur det exempelvis riskerar att urholka förtroendet för skattesystemet. Därtill är det grundläggande med säkerhet och trygghet om människor ska våga ta steget och bli företagare. Som läget ser ut idag kan det steget bli svårare att ta för de som funderar på en nyetablering, och det hämmar ju både jobben och tillväxten.

En företagare som fått erfara brist på både trygghet och säkerhet under lång tid är Tony Jadermark, mackägare från Mölndal.. Han pekar på flera av de delar som Philip Thunborg ser som dyra och komplicerade säkerhetslösningar. Men även på en känsla av uppgivenhet över att det ska behöva vara så svårt, och att inte få tillbaka något så grundläggande som säkerhet för det värde man faktiskt genererar till samhället som småföretagare.

 

Vad har du själv gjort för att skydda din verksamhet från olika typer av brottslighet?

-          För mig som mackägare har det varit väldigt dyrt därför det behövs många säkerhetsinvesteringar. Man måste ha ett grundläggande inbrottslarm, för personalens skull behövs trygghetslarm, system och rutiner för säker kontanthantering, kameraövervakning och så vidare..

Du nämner kameraövervakning, kan du berätta mer om hur det fungerar?

-          När vi pratar om kameraövervakning är det inte så enkelt som att bara sätta upp en kamera. Det handlar om ganska avancerad utrustning, och system med flera vinklar som ger mätbarhet. Ska man ha det gående över flera år behöver systemet dessutom uppdateras i takt med teknikutvecklingen. Sammantaget blir det väldigt stora summor som jag lagt på säkerhet och trygghet över alla år, och det säger sig självt att möjligheterna till att utveckla verksamheten blivit lidande när vi pratar om summor på tiotusentals kronor under flera år.

Vad är din allmänna känsla kring säkerhet, trygghet och de investeringarna som du gjort?

-          Det som kanske är mest frustrerande är att jag som företagare gör alla de här investeringarna och det ändå inte leder till någon stans, exempelvis för att tjuvarna inte är kända, och har någon målvakt skrivna på sina bilar. Det blir som ett dubbelt hugg när man betalar för dyra säkerhets- och trygghetslösningar, samtidigt som man betalar skatt för grundläggande säkerhet och trygghet. Ändå känner man sig inte trygg, och ändå blir min verksamhet fortsatt utsatt för brottslighet. Det gör mig både frustrerad och uppgiven över var samhället är på väg. 

Läs mer om Företagarnas arbete för att motverka brott mot företagare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap