podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

PRESSMEDDELANDE

Publicerad 20 jun 2022
Stark förbättring bland småföretagen i Östergötlands län

Efter tre års nedgång i konjunkturen bland småföretagen i Östergötlands län har den i år vänt uppåt igen. Antalet anställda har ökat men även efterfrågan på företagens varor och tjänster. På ett års sikt är företagen fortsatt optimistiska. Det visar Småföretagsbarometern 2022, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige är nu åter på en positiv nivå, så även i Östergötlands län vars nettotal gått upp från -14 i fjol till 73 i år (rikssnitt 57), tredje starkast i landet. Inför det kommande året tror man på en fortsatt ökning till ett nettotal på 111, vilket är långt över snittet för hela Sverige (77).

  • Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid vilket kan riskera företagens optimistiska framtidstro. För att konjunkturläget ska fortsätta förbättras krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Östergötland.

 

Fler vill nyanställa och både efterfrågan och omsättning ökar

Bakom uppgången finns en återhämtad tillväxttakt i både sysselsättning, omsättning och orderingång. 20 procent av länets småföretag har anställt fler medarbetare medan 11 procent uppger att deras personalstyrka har minskat, hälften av företagen har ökat sin omsättning. Hos 48 procent av dem har orderingången ökat medan den minskat hos endast 15 procent. Prognosen för de tre områdena är en fortsatt tillväxt.

Samtidigt har 40 procent av länets företag tvingats tacka nej till order det senaste året, en ökning från 31 procent i fjol, vilket är strax under rikssnittets 41 procent. Främsta anledningen är att företagen redan har mer att göra än vad de hinner med, vilket 42 procent svarat, en liten nedgång från i fjol då 45 procent gav samma svar. 

Förbättrad lönsamhet och nästan 7 av 10 flaggar för prishöjningar

Efter fjolårets avmattning i lönsamhetstillväxten har den i år stärkts och är nu på nettotalet 7, jämfört med -1 i fjol och strax över rikssnittets nettotal 3. Detta är dock långt ifrån deras prognos i fjol om ett nettotal på 33, vilket troligen beror på högre kostnader bland annat till följd av ett oroligt världsläge.

Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 69 procent av länets småföretag planerar för, i fjol gav 40 procent samma svar. Trots utmaningar vill nio av tio småföretag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare, vilket 45 procent av företagen svarat. Det är en markant ökning från förra året, då gav 29 procent samma svar.

 

För mer information:                                          

Frida Boklund, regionchef Företagarna Östergötland, Gotland och Småland

0768 86 82 99

Frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna

 

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

 

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Östergötlands län och riket 1995–2022

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.
image.png

Fler nyheter från Företagarna