headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagsbarometern 2019: Företagarna i Södermanlands län fortsatt positiva

14 jun 2019
Södermanlands län småföretag är fortsatt positiva till konjunkturen även om förra årets topplacering i år blev en femteplats jämfört med samtliga övriga län. Samtidigt ser sju av tio företagare goda möjligheter till att expandera sin verksamhet. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

I Södermanlands län är det fortsatt positivt bland småföretagarna även om konjunkturindikatorn1 gått ner sedan i fjol. Förra året låg nettotalet på 99, i år på 78 men det är klart över riksgenomsnittets 61. Företagarna i länet upplever att såväl tillväxten inom sysselsättning, orderingång och omsättning har mattats under det senaste året. Inför de kommande tolv månaderna tror man på en svag uppgång i konjunkturen.

Samtidigt som nästan hälften (48 procent) av länets företag har haft en ökad orderingång har drygt fyra av tio (44 procent) tvingats tacka nej till order under de senaste 12 månaderna. Det är något fler än riksgenomsnittet på 41 procent. Främsta orsaken är att man redan har mer att göra än vad man hinner med. Drygt var femte företagare (21 procent) uppger arbetskraftsbrist som grund, vilket är en minskning från i fjol då andelen var 27 procent.

- Konjunkturen i Södermanland har mattats av något och därmed tappar länet fjolårets topplacering. Det ska dock sägas att vi fortfarande tillhör det absoluta toppskiktet om man jämför med resten av landet. Vi ser starka konjunkturindikatorer i framförallt Katrineholm och Eskilstuna, som båda placerar sig långt över riksgenomsnittet. Nyköping och Oxelösund ligger lite efter, men där finns en stark framtidstro.

Kompetensbristen är fortsatt betydande, men vi ser även att tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader är något som gör det svårare för företagare att växa.

Ökade kostnader för företagare genom högre skatter gör det svårare att investera och anställa. På liknande sätt leder höjningar av inkomst- och marginalskatterna till minskad sysselsättning och lägre risktagande. På längre sikt riskerar det att utarma den svenska konkurrenskraften. Företagarna tillsammans med berörda parter kommer fortsätta stötta företagen genom vårt arbete, så att de får bästa möjliga förutsättningar, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Södermanlands län.

Hög lönsamhet och goda möjligheter att växa
Nästan hälften (47 procent) av företagen i Södermanlands län uppger att de ökat sin lönsamhet det senaste året och sju av tio upplever att de har goda möjligheter att växa på sikt. Det som de främst upplever skulle kunna hindra tillväxten är bristen på arbetskraft. Var tredje företag (33 procent) svarade detta, vilket är fler än i fjol då var femte gav samma svar. Fler än riksgenomsnittet uppger svårigheter med finansiering som största tillväxthinder, nio procent jämfört med fem procent.

Ta del av Småföretagsbarometer för Södermanlands län här!


För mer information:
Thomas Byström, regionchef Företagarna Södermanland, tel: 070 647 17 60

Fakta
Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka
4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap