headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Dämpad men fortsatt positiv syn på konjunkturen bland företagarna i Uppsala län

12 jun 2019
Det svänger i synen på konjunkturen hos företagarna i länet. En kraftig försvagning 2017 följdes av en återhämtning i fjol för att i år backa igen. Inför nästa år är dock småföretagarnas förväntningar att det ska blir mer positivt igen. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenterades av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna den 11 juni, i landshövdingens representationsvåning på Uppsala slott.

Konjunkturindikatorn i Uppsala län backade i år till ett nettotal på 48 jämfört med 65 i fjol. Det är en bra bit under riksgenomsnittet på 61, endast två län har lägre siffror. Inför nästa år är förväntningarna att nettotalet ska stiga till 77. Knappt vart femte företag (17 procent) i länet har ökat personalstyrkan och inför de kommande tolv månaderna tror vart fjärde företag (23 procent) att de kommer anställa fler, endast två procent räknar med att minska antalet anställda. Drygt fyra av tio företag (44 procent) har tackat nej till order, det är något fler än riksgenomsnittets 41 procent. Främsta anledningen är att man redan har tillräckligt att göra, det uppger 56 procent av företagarna. Tolv procent svarar brist på arbetskraft.


- Tillväxten är positiv, men länet ligger fortsatt under riksgenomsnittet, vilket visar på att mycket arbete kvarstår för att ge företagare bästa möjlighet att växa och verka. Uppsala är en stark tillväxtregion med många spännande branscher. Det är därför föga förvånande att kompetensbrist benämns som det absolut största tillväxthindret i årets rapport. Kompetensbristen påverkar i slutändan konjunkturen i negativ riktning och frågan förblir av yttersta vikt att lösa.

Det måste också vara mer lönsamt att ta de risker och det ansvar som det innebär att driva företag. Ökade kostnader för företagare genom högre skatter gör det svårare att investera och anställa. På liknande sätt leder höjningar av inkomst- och marginalskatterna till minskad sysselsättning och lägre risktagande. På längre sikt riskerar det att utarma den svenska konkurrenskraften. Företagarna tillsammans med berörda parter kommer fortsätta stötta företagen genom vårt arbete, så att de får bästa möjliga förutsättningar, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Uppsala.

Fortsatt lönsamhetstillväxt och goda möjligheter att växa framöver
Lönsamheten har växt under det senaste året men på en lägre nivå än länets företagare förväntade sig för ett år sedan, 30 procent upplever att den ökat medan 18 procent upplevt att den försämrats. Inför nästa år förväntar sig 39 procent en ökning och endast fem procent en minskning. Drygt sju av tio företag (73 procent) i länet anser att de har goda utsikter att växa på sikt, vilket är något fler än riksgenomsnittets 68 procent. Svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens är fortsatt det största tillväxthindret för länets småföretag, vilket drygt vart tredje (34 procent) svarade. Motsvarade siffra för riksgenomsnittet är 29 procent.

– Vi ser en fortsatt god tillväxt bland företagen i länet och en vilja till framtida expansion och investering. Samtidigt står de inför utmaningar som beroende på bransch ser olika ut. En återkommande trång sektor är att hitta nya medarbetare som matchar företagens behov, vilket många företagare också vittnar om, säger Daniel Persson, biträdande kontorschef, Swedbank Uppland.

Även dagens värd, landshövding Göran Enander, valde att lyfta fram det faktum att länets företagare uttalat en stark tilltro inför framtiden. Landshövdingen påpekade att det också är något han stött på under sina företagarresor runt om i länet. Samtidigt påminde han om att Uppsalaregionen är landets snabbast växande region.

Ta del av Småföretagsbarometern i Uppsala län här!

För mer information:
Daniel Persson, biträdande kontorschef, Swedbank Uppland, tel.nr. 072- 241 39 41

Thomas Byström, regionchef Företagarna Uppsala, tel: 070 647 17

I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap