podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagskonjunkturen i Kronoberg har förbättrats

Publicerad 17 jun 2022
Konjunkturläget i Kronobergs län stärkts sedan nedgången i fjol, dock tror länets småföretag på en avmattning det kommande året. Även om det finns utmaningar, bland annat att hitta rätt personal uppger nio av tio företag att de vill växa. Det visar Småföretagsbarometern 2022, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Frida Boklund, Företagarna, presenterar Småföretagsbarometern för Kronobergs län 2022

Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn[1]för hela Sverige är nu åter på en positiv nivå. För Kronobergs län blev det en uppgång från nettotalet 5 i fjol till 54 i år (rikssnittet 57). I fjol förväntade sig företagarna dock en kraftig ökning till 94. Inför det kommande året har de en pessimistisk prognos om ett nettotal på 20.

Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid och företagen i länet förväntar sig en försämrad utvecklingen under det kommande året. För att konjunkturläget ska fortsätta stärkas krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Småland, Gotland och Östergötland.

Nyanställningar och ökad efterfrågan på företagens varor och tjänster fast mindre än prognos

Bland annat påverkas resultatet av att tillväxttakten i sysselsättningen inte ökat lika mycket som förväntat, 12 procent svarade att de anställt fler medan 10 procent har minskat personalstyrkan. Inte heller tillväxttakten för orderingången ökade enligt prognos. I fjol trodde 51 procent av företagen att orderingången skulle öka och 15 procent förväntade sig att den skulle minska. Utfallet i år blev i stället att efterfrågan ökat hos 42 procent medan den minskat hos 18 procent. Även andelen småföretag i länet som tvingats tacka nej till order har gått ner, från 42 procent i fjol till 35 procent i år.

Lägre lönsamhet men stor optimism inför det kommande året

För tredje året i rad mattas tillväxttakten för lönsamheten av i länet och är nu under rikssnittets nettotal, 0 respektive 3. Detta är också långt ifrån deras förväntningar i fjol om ett nettotal på 37, vilket troligen är en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 78 procent av länets företag planerar för, i fjol gav 61 procent samma svar. Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare, vilket 29 procent av företagen svarat. Även tuff konkurrens är ett hinder, 17 procent av företagen svarade det, en markant ökning sedan i fjol då motsvarande andel var 9 procent.

För mer information:                                          

Frida Boklund, regionchef Företagarna Småland, Gotland och Östergötland

0768 86 82 99

frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna

 Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. 

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Kronobergs län och riket 1995–2022

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna