podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kraftig återhämtning bland småföretagen i Kalmar län

Publicerad 17 jun 2022
Konjunkturutvecklingen i Kalmar län har förstärkts kraftigt under det senaste året efter fjolårets stora nedgång. Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är fortsatt optimistiska och 9 av 10 vill växa. Det visar Småföretagsbarometern 2022, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Frida Boklund, Företagarna och Tin Azinovic, Swedbank Kalmar presenterar Småföretagsbarometern på Science Park i Kalmar

Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige är nu åter på en positiv nivå, så även i Kalmar län där nettotalet nu är 51. Även om det är en kraftig ökning sedan fjolårets nettotal på - 22 blev uppgången mindre än företagarna här förväntat sig. Deras prognos för i år var 100 och detta gör att länet placerar sig strax under riksgenomsnittet (57).

Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid vilket kan riskera företagens optimism inför det kommande året. För att konjunkturläget ska fortsätta förbättras krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Småland, Gotland och Östergötland.

Fler vill nyanställa och efterfrågan på småföretagens varor och tjänster ökar

Bakom uppgången finns en återhämtad tillväxttakt i både sysselsättning, omsättning och orderingång. 14 procent av företagen har anställt fler medarbetare medan 13 procent har minskat personalstyrkan, antalet som ökat sin omsättning har gått från 41 procent till 39 procent och 41 procent har fler order medan orderingången minskat hos 21 procent. Prognosen för alla tre områdena är en fortsatt tillväxt.

Samtidigt har 38 procent av länets företag tvingats tacka nej till order det senaste året, en ökning från 33 procent i fjol men lägre än rikssnittet som är 41 procent. Främsta anledningen är att de redan har mer att göra än vad de hinner med, vilket 37 procent svarat, en nedgång från i fjol, (49 procent). 

- I kölvattnet av pandemin och med ett pågående krig i Ukraina har vi, förutom ett mänskligt lidande sett stora negativa effekter för företag. Energi- och råvarupriser pressas till nya rekordhöga nivåer vilket gör att många företagare i länet brottas med att få ihop sin ekonomi, främst i lantbrukssektorn. Trots det kan vi se att det finns en stor vilja och kunnande om att utveckla och driva företag. I detta har vi en långsiktig dialog med våra kunder för att tillsammans fortsätta att skapa ett hållbart och växande samhälle, säger Tin Azinovic, kundansvarig Swedbank Kalmar.

 Ökad lönsamhetstillväxt och fler än någonsin tidigare har planer på prishöjningar

Efter två år med minskad lönsamhetstillväxten bland länets företag vänder det uppåt igen. Dock infriades inte deras förväntningar i fjol fullt ut, sannolikt en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 81 procent av länets företag planerar för, i fjol gav 50 procent samma svar. Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare, vilket 27 procent av företagen svarat.

För mer information:                                          

Frida Boklund, regionchef Företagarna Småland, Gotland och Östergötland

0768 86 82 99

Frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

 Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Kalmar län och riket 1995–2022

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fler nyheter från Företagarna