podcast news play företagaren I media förmån

PRESSMEDDELANDE: Fortsatt avmattad småföretagskonjunktur i Kalmar län

Konjunkturutvecklingen i Kalmar län har försvagats kraftigt under det senaste året och länet har sin lägsta konjunkturindikator i Småföretagsbarometerns historia. Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är dock mycket optimistiska och 9 av 10 vill växa. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Publicerad 17 jun 2021

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt neråt som en konsekvens av coronapandemin. Konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige är nu på en negativ nivå, så även i Kalmar län där nettotalet nu är -22. Även om det är en kraftig minskning sedan fjolårets nettotal på 22 blev nedgången mindre än företagarna här befarat. Deras prognos för i år var -45. Detta gör dock att länet placerar sig under riksgenomsnittet (-15).

Bakom nedgången ligger en avmattad tillväxttakt inom såväl sysselsättning, omsättning och orderingång. Elva procent av företag har anställt fler medarbetare medan 19 procent har minskat personalstyrkan, antalet som ökat sin omsättning har gått från 41 procent till 39 procent och nästan tre av tio (29 procent) har fler order medan 42 procent har minskad orderingång.

Prognosen för orderutvecklingen det kommande året är tydligt påverkad av den stora optimism som finns bland småföretagen och visar på en mycket stark uppgång. Bland länets företag tror 49 procent att deras orderingång kommer öka, medan endast 6 procent förväntar sig att den minskar.

- Kalmar läns konjunktur har dämpats från en mycket hög nivå. I Kalmar län anser 73 procent att de har goda utsikter att expandera på sikt. Motsvarande andel för riket som helhet är 67 procent. Samtidigt vill nio av tio företag i länet växa. Den kraften måste vi se till att ta vara på, säger Frida Boklund. regionchef, Företagarna Kalmar län.

 Lägre lönsamhetstillväxt

För andra året i rad minskar nu lönsamhetstillväxten bland länets företag men inte så mycket som de befarade i fjol. Då var deras prognos ett nettotal på -21, utfallet blev istället -3 (rikssnittet -4). Men det finns även hinder för fortsatt tillväxt, främsta utmaningen är att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det svarade 22 procent av länets småföretagare. Ett hinder som ökat rejält sedan i fjol är politisk oförutsägbarhet, från 2 till 10 procent som gav det svaret och troligtvis är det en effekt av att många företagare i länet finns i branscher som påverkats starkt av restriktioner och annat relaterat till pandemin. Företagen i Kalmar län har dock en mycket optimistisk syn på konjunkturutvecklingen på ett års sikt, prognosen ger ett nettotal på 100, vilket även är högre än det historiska rikssnittet 76.

- Som företagare känner jag definitivt igen mig gällande konjunkturen i Kalmar län. Vissa företag går väldigt bra och andra har haft det oerhört tufft. Det absolut enskilt största problemet är brist på kompetens och svårigheter att attrahera kompetens. Vi behöver också göra något åt infrastrukturen i vårt län för att säkerställa att vårt län fortsatt får vara konkurrenskraftigt nationellt och internationellt, säger Lena Ovesson, Drivhuset Torsås.

För mer information:                                          

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar län, 0768–868299, frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Företagarna

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Kalmar län och riket 1995–2021

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.