podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pressinformation: Kraftig återhämtning i småföretagskonjunktur på Gotland

Publicerad 4 jul 2022
Konjunkturen på Gotland har efter förra årets stora tillbakagång växt sig allt starkare under det senaste året och länet har ett av landets mest positiva konjunkturläge.

Inför det kommande året tror dock Gotlands småföretagare på en avmattning. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige är nu åter på en positiv nivå, så även i Gotlands län där nettotalet nu är 70 ( rikssnitt 57). Även om det är en kraftig ökning sedan fjolårets nettotal på minus 37 blev uppgången mindre än företagarna här förväntat sig. Prognosen i fjol var nämligen -76. Inför nästa år tror de på en inbromsning till nettotalet 64.

  • Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid och företagen på Gotland ser försiktigt på utvecklingen under det kommande året. För att konjunkturläget ska fortsätta förbättras krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Gotland.

 

Fler företag som anställer och orderingången har ökat

Efter två år med fler företag i länet som har minskat på personalen än de som har ökat den har nu trenden vänt uppåt. Nettotalet för sysselsättningstillväxten blev dessutom högre än företagarna förväntade sig i fjol, då var deras prognos 15 men utfallet blev -18. Prognosen för det kommande året är en fortsatt om än mer försiktig ökning av antalet företag som förväntas nyanställa.

 

Under tre år har orderingången för länets småföretag mattats men i år blev utfallet en kraftig uppgång, nästan i linje med företagens prognos i fjol. Då förväntades nettotalet för 2022 bli 30 och det landade på 31. Prognosen framåt är dock att ordertillväxten ska mattas av något till nettotalet 19.

 

 

Stark lönsamhetstillväxt på Gotland – och störst i landet

Förra året minskade Gotlandsföretagens tillväxttakt i lönsamheten men i år har den tagit rejäl fart och de har även det högsta nettotalet jämfört med övriga län, 21 jämfört med rikssnittet på 3. Dock infriades inte företagens höga tillväxtförväntningar i fjol fullt ut och det är sannolikt en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 74 procent av länets företag planerar för, i fjol gav endast 44 procent samma svar. Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, framförallt att hitta rätt medarbetare och högra kostnader för arbetskraft, vilket 36 respektive 16 procent av företagen svarat.

 

För mer information:                                          

Frida Boklund, regionchef Företagarna Gotland, Småland och Östergötland 0768-868299

0768 86 82 99

Frida.boklund@foretagarna.se

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna

 

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

 

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Gotlands län och riket 1995–2022

 

 

[1]I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fler nyheter från Företagarna