podcast news play företagaren I media förmån faq

Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig?

Fråga: Reglerna om karens ändrades ju 2019 när karensavdrag infördes i stället för karensdag. Men sedan dess har ju coronakrisen gjort att tillfälliga regler om karens gällt. Vad är det som gäller nu egentligen?

Det här är en äldre FAQ

Reglerna har ändrats under pandemins gång. Vill du veta hur ändringarna har sett ut hittar du mer information i artikeln. 
För senaste nytt hänvisar vi till den här sidan, där du hittar fler artiklar på temat sjukskrivningar.


Svar från juristen: 
Det stämmer att det från den 1 januari 2019 infördes nya regler om karensavdrag. De ersatte reglerna om karensdag i lagen om sjuklön. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan det finnas andra regler där om beräkning av karensavdrag eller karensdag som ska följas i stället. Om du har enskild firma eller delägare i handelsbolag ändras inte reglerna utan du har även fortsättningsvis ett visst antal karensdagar.

Reglerna om tillfällig ersättning för karens gällde mellan 11 mars 2020 och 30 september 2021. För att retroaktivt ansöka om ersättning för karens för sjukdom till och med den 30 september 2021 behöver du skicka ansökan till Försäkringskassan senast den 31 december 2021. Mellan den 30 september 2021 och den 7 december 2021 finns inga regler om ersättning för karensavdraget.

Ersättning för karensavdraget påverkas inte av din årsinkomst, utan betalas ut med ett schablonbelopp om 804 kronor för 2020 och 810 kronor för 2021.  

Se svaret som film 

Uppdatering 2021-12-08 med anledning av corona

Regeringen beslutade att återinföra ersättningen för karensavdrag för anställda och motsvarande ersättning för egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. Åtgärden gäller från och med den 8 december 2021, till och med den 31 mars 2022.

Regeringen kommer lägga fram förslaget i en extra ändringsbudget i början av 2022, vilket innebär att stöden kommer gå att söka retroaktivt från 8 december 2021. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen och gör det möjligt för anställda att stanna hemma från jobbet vid tecken på sjukdom med ersättning för karensavdrag.

Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt och arbetstagaren söker ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan.

Uppdaterat 2021-03-11 med anledning av corona

Regeringen har beslutat att ersättning för karens förlängs till och med den 30 april 2021 på grund av smittspridningen av covid-19. Märk att det är arbetstagaren som ansöker om ersättning från Försäkringskassan, och att du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.”

Uppdaterat 2021-01-15 med anledning av corona

Regeringen har beslutat att ersättning för karens förlängs till och med den 28 februari 2021 på grund av smittspridningen av covid-19. Märk att det är arbetstagaren som ansöker om ersättning från Försäkringskassan, och att du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Uppdaterat 2020-12-21 med anledning av corona

I mitten av mars gjorde regeringen det möjligt för anställda att stanna hemma från jobbet vid minsta tecken på sjukdom med ersättning för karensavdrag och utan krav på läkarintyg. Åtgärderna var tänkt att vara tillfälliga och syftar till att bromsa smittspridningen av coronaviruset.

Regleringen kring krav på arbetstagare att inkomma med läkarintyg för att kunna uppbära sjuklön från arbetsgivare, och sjukpenning från försäkringskassan har under året ändrats flertalet gånger. I skrivande stund behöver arbetstagaren inte lämna in läkarintyg till dig som arbetsgivare för att ha rätt till sjuklön. Kravet på nedsatt arbetsförmåga gäller dock som vanligt. Beträffande rätt till sjukpenning behöver en arbetstagare med första sjukdag den 15:e december eller senare inte lämna in läkarintyg förrän efter dag 21. Det gäller oavsett om du är anställd, egenföretagare, arbetssökande eller föräldraledig. För de med första sjukdag innan den 15 december gäller för sjukpenning att läkarintyg ska lämnas in från dag 15.

Regeringen har beslutat att ersättning för karens förlängs till och med den 31 december 2020 på grund av smittspridningen av covid-19. Märk att det är arbetstagaren som ansöker om ersättning från Försäkringskassan, och att du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. 

Slopat karensavdrag för egenföretagare?

Texten nedan behandlar ordinarie regelverk:

Karensavdraget ska vara 20 procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön. Genomsnittlig veckoersättningen i form av sjuklön är den sjuklön den anställde beräknas få en kalendervecka. Det gör att om en anställd som går hem och får avdrag för del av arbetsdag första dagen i sjuklöneperioden får ett ytterligare avdrag andra dagen. 

Veckoersättningen ska beräknas utifrån arbetstagarens genomsnittliga arbetstid per vecka, t.ex. tjänstgöringsgraden som arbetsgivaren och den anställde kommit överens om i anställningsavtalet eller på annat sätt. Om en deltidsanställd regelbundet arbetar mertid ska det tas med i den genomsnittliga arbetsinkomsten. Antalet timmar ska beräknas per kalendervecka.

Läs också: Få hjälp med juridisk rådgivning på telefon

Om det saknas tydlig avtalad tjänstgöringsgrad blir det mer komplicerat. Då måste du i stället utgå från aktuellt schemat om det visar hur mycket den anställde normalt arbetar.

Om ni inte har någon avtalad arbetstid, arbetstiden varierar kraftigt eller den anställde har provision får du i stället utgå från hur den anställde arbetat och tjänat in lön under en jämförelseperiod. En lämplig jämförelseperiod ska också användas om schemat är lagt så att vissa tillägg bara utgår vissa veckor p.g.a. att arbetstiden är förskjuten t.ex. då det bara är vissa veckor med tillägg för obekväm arbetstid (OB-tillägg). Hur lång jämförelseperioden ska vara finns inga detaljregler om. Men den ska ge en genomsnittlig rättvis bild av den lön och andra anställningsförmåner från arbetsgivaren som den anställde går miste om vid sjukdom. Normalt räcker det med en jämförelseperiod på en till tre månader men den kan vara längre.

Om det inte finns något avtalat och det inte heller framgår av omständigheterna i övrigt hur den anställde arbetat och vad som är genomsnittlig veckoersättning får arbetsgivaren uppskatta den genomsnittliga veckoarbetstiden efter vad som är skäligt. Tänk på att det är bra att informera de anställda om hur karensavdraget kommer att beräknas så att det blir förutsägbart för de anställda.

Läs också: Fler frågor och svar om sjukskrivning

Karensavdraget dras från den sjuklön som ska utbetalas. Detta gör att en anställd som går från arbetet och får löneavdrag för några timmar men sen kommer tillbaka till jobbet dagen därpå inte kommer få någon sjuklön eftersom karensavdraget är större än 80 procent av förlorad arbetsinkomst. Om den anställde återinsjuknar inom fem dagar och sjuklöneperioden fortsätter kommer dock timmarna att tas med som karensavdrag på den sjuklön som kommer att betalas ut.

Observera att om du har kollektivavtal eller praxis på arbetsplatsen för beräkning av sjuklön, karensavdrag m.m. ska de reglerna användas för beräkning. Men annars kan du använda följande formler.

Räkna om månadslön till veckolön

(månadslön x 12 månader) / antal veckor per år =  årslön / 52 = lön per vecka

Räkna om månadslön till timlön

(månadslön x 12 månader) / (antal veckor per år x arbetstid per vecka) = årslön / (52 x arbetstid per vecka) = lön per timme

Räkna karensavdrag

20 %  x 80 % x genomsnittlig veckolön = karensavdrag

Räkna sjuklön

80 % av förlorad arbetsinkomst – karensavdrag = sjuklön    

Exempel 1: Saga har timlön

Saga arbetar 8 timmar per arbetsdag måndag till fredag och har en timlön på 100 kr. Hon hinner arbeta fyra timmar på måndagen innan hon blir sjuk och sjukanmäler sig. Hon är sedan borta resterande del av måndagen och hela tisdagen innan hon återgår i tjänst. Hon får då ingen lön för halva måndagen och hela tisdagen. Arbetsgivaren räknar fram hennes förlorade arbetsinkomst till 1 200 kr, ((4+8) * 100 kr). Karensavdraget beräknas som 20 procent av en veckas sjuklön som i detta fall är 80 procent av 40 timmar á 100 kr, detta blir 640 kr, (0,2*0,8 *40*100). Den sjuklön som arbetsgivaren ska betala ut beräknas som sjuklön för de timmar Saga skulle arbeta minus karensavdraget, detta blir 320 kr, ((0,8 * 1 200) - 640 kr).

Exempel 2: Svea har månadslön

Svea arbetar 8 timmar per arbetsdag måndag till fredag och har en månadslön på 30 000 kr. Hon hinner arbeta fyra timmar innan hon sjukanmäler sig på måndagen. Sedan är hon sjukskriven några veckor m.a.o. hela de två veckorna som är sjuklöneperioden. Till att börja med räknar arbetsgivaren om månadslönen till lön per vecka för att få den genomsnittliga veckoersättningen, d.v.s. 6 923 kr (12*30 000/52). Karensavdraget blir 1108 kr, (0,2*0,8*6 923kr). Sveas frånvaro leder till ett löneavdrag för 76 timmar under sjuklöneperioden, hennes månadslön kan räknas om till 173 kr ((12*30 000) / (52*5*8)). Sjuklönen för sjuklöneperioden blir 9 410 kr, ((76 * 0,8 * 173) – 1 108).

Exempel 3: Sture jobbar deltid 

 

Sture arbeSture arbetar deltid 75% enligt schema, ordinarie heltid på arbetsplatsen är 40 timmar per vecka. Schemat läggs så att Sture arbetar jämna veckor 20 timmar och ojämna veckor 40 timmar. Hans månadslön är 20 000 kr per månad. Sture har ett pass på 10 timmar en måndag men blir sjuk och sjukanmäler sig efter fyra timmar. Sedan är han sjukskriven resten av veckan som han annars skulle arbetat 40 timmar. Arbetsgivaren börjar med att räkna om månadslönen till lön per vecka. Stures genomsnittliga veckoersättning blir 4 615 kr (12*20 000/52). Karensavdraget blir därför 738 kr (0,2*0,8*4 615)). Arbetsgivaren räknar om Stures månadslön till timlön för att kunna räkna ut avdrag på månadslönen och sjuklön för de återstående 36 timmarna denna arbetsvecka. Lönen per timme blir 154 kr ((12*20 000)/(52*30)). Sjuklönen blir 3 697 kr (36*0,8*154 – 738).

Exempel 4: Siri jobbar deltid 

Siri arbetar deltid 75% enligt schema, ordinarie heltid på arbetsplatsen är 40 timmar per vecka. Schemat läggs så att Siri arbetar jämna veckor 20 timmar och ojämna veckor 40 timmar. Hennes månadslön är 20 000 kr per månad. Siri har ett pass på 10 timmar en måndag men blir sjuk och sjukanmäler sig efter fyra timmar. Sedan är hon sjukskriven resten av veckan som hon annars skulle arbetat 20 timmar. Arbetsgivaren börjar med att räkna om månadslönen till lön per vecka. Siris genomsnittliga veckoersättning blir 4 615 kr (12*20 000/52). Karensavdraget blir därför 738 kr (0,2*0,8*4 615)). Arbetsgivaren räknar om Siris månadslön till timlön för att kunna räkna ut avdrag på månadslönen och sjuklön för de återstående 16 timmarna denna arbetsvecka. Lönen per timme blir 154 kr ((12*20 000)/(52*30)). Sjuklönen blir 1 233 kr (16*0,8*154 – 738).

Exempel 5: Ines sjukanmäler sig och jobbar samma dag

Ines arbetar heltid 37,5 timmar jämnt fördelat med 7,5 timmar per dag måndag till fredag och har en månadslön på 25 000 kr. Hon sjukanmäler sig måndag morgon men känner sig sedan bättre och kommer in och jobbar fyra timmar måndag och har ingen mer sjukfrånvaro den närmaste veckan. Hennes årslön blir 300 000 kr (12*25 000 kr) och då den delas med 52 veckor blir veckolönen 5 769 kr. Karensavdraget blir därför d.v.s. 923 kr (0,8*0,2*5769). Eftersom hon var frånvarande drar arbetsgivaren av 154 kr per frånvarotimme (5 769/37,5) vilket blir 539 kr (3,5* 154) för sjukfrånvaro den veckan. Det blir ingen sjuklön efter karensavdrag ((0,8 * 539) – 923 ≤ 0). Observera att karensavdraget enbart dras från sjuklönen, inte vanlig lön.

Exempel 6: Sixten är sjuk, jobbar och är sjuk igen

Sixten arbetar heltid 37,5 timmar jämnt fördelat med 7,5 timmar per dag måndag till fredag och har en månadslön på 25 000 kr. Han sjukanmäler sig måndag morgon men känner sig sedan bättre och kommer in och jobbar fyra timmar måndag eftermiddag och hela tisdagen och onsdagen. Men sedan sjukanmäler han sig och är sjukfrånvarande torsdag och fredag. Hans årslön blir 300 000 kr (12*25 000 kr) och då den delas med 52 veckor blir veckolönen 5 769 kr. Karensavdraget blir därför 923 kr (0,8*0,2*5769). Eftersom han var frånvarande drar arbetsgivaren av 154 kr per frånvarotimme (5 769/37,5) vilket blir 2 849 kr för all frånvaro den veckan ((3,5+7,5+7,5) * 154). Sjuklön efter karensavdrag blir 1 356 kr ((18,5*0,8 * 154) – 923).

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.