headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Frågor till Moderaterna om företagande

I april 2018 fick Företagarnas medlemmar chans att fråga ut partiledaren för Moderaterna, Ulf Kristersson, i en livesändning. Här svarar Moderaterna på några av de frågor som kom in som inte hann tas med i sändningen.

LIVE: Ulf Kristersson intervjuas om företagande inför #val2018

Nästa livesändning äger rum efter valet i höst. Var med oss då!

Frågorna nedan kom in från Företagarnas föreningar/medlemmar och andra tittare. De har nedan besvarats av Moderaterna som parti, inte av Ulf Kristersson personligen.

Vi är hårt drabbade av våra skyhöga energiskatter. Vad har Moderaterna för långsiktig plan för energiskatterna? Kan man hoppas på en sänkning?

Vi arbetar hela tiden för en trygg elförsörjning till rimliga priser. Vi var till exempel drivande i den energiöverenskommelse som slöts 2016 och som bland annat innebar en expressavveckling av effektskatten på kärnkraft och kraftigt sänkt fastighetsskatt för vattenkraften.

Vad anser Moderaterna om att återinföra tjänstemannaansvar för offentligt anställd?

Tillsammans med Alliansen vill vi se ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom utvidgat straffansvar för tjänstefel, i syfte att stärka förtroendet för den offentliga verksamheten.

Vad har Moderaterna för konkreta förslag som minskar byråkratin för företag?

Vi vill minska tiden som företag behöver lägga på administration och öka tiden de kan lägga på sin kärnverksamhet: att skapa värde och jobb. Vi vill att regelförenklingsarbetet ska genomsyra all politik och prioriteras på EU-nivå. Bland annat vill vi vidareutveckla ”En dörr in”, så att företagare bara behöver lämna in uppgifter till myndigheter en gång och på en plats. Vi bör även ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta uppgiftslämnandet till myndigheter.

Vad vill Moderaterna göra för att mindre och medelstora familjeföretag ska få regelverk anpassat efter deras verklighet?

Vi vill uppmuntra den långsiktighet som familjeföretag innebär. Därför föreslår vi en sänkning av beskattningen vid generationsväxling. Syftet är att åstadkomma en mer likvärdig beskattning oavsett om försäljningen av företaget sker till närstående eller till en extern part. I dag innebär en överlåtelse inom familjen ofta en betydligt högre skatt, jämfört med om bolaget säljs externt.

Hur ser Moderaterna på den undermåliga kvaliteten i många upphandlingar som kommuner och myndigheter låter göra?

Vi ser allvarligt på att upphandlingar som kommuner, landsting och regioner låter göra i vissa fall inte faller väl ut, eftersom det i slutändan drabbar skattebetalarna. Dessvärre saknas tydliga uppgifter och tillförlitlig statistik på det här området. Vi menar att det måste finnas en större transparens och tydlighet kring vad som upphandlas av myndigheter, regioner, landsting och kommuner för att förbättra kommande upphandlingar.

Många små företag upplever problem med osund konkurrens från stat, kommuner och landsting som säljer varor och tjänster på öppna marknader. Hur ska vi kunna konkurrera med dem?

Det är viktigt för oss att tillhandahålla villkor och skapa bättre förutsättningar för att fler företag ska kunna anställa och växa. För att förhindra osund konkurrens från offentlig sektor gentemot näringslivet infördes år 2010 särskilda regler om offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Det är nu hög tid att dessa regler utvärderas och ses över för att säkerställa att önskvärt resultat har uppnåtts.

En anställd har i normalfallet 1 karensdag, väljer den anställde att jobba del av dagen, tex 7 av 8 timmar så är endast 1 timme karens. Vi upplever att detta är fel och vill att karensen alltid skall vara 1 dag (8h) oavsett när man går hem.

Vi stödjer det lagförslag, som regeringen nyligen har lagt fram, där karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag som ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Syftet är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget ska bli detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap