headphones newspaper video-player

Ska du bygga och behöver bygglov?

Här kommer en presentation av hur ett bygglovsärende går till. Och du! Visst vet du att du nu kan söka ditt bygglov digitalt?!

Bygglov

Innan du söker bygglov rekommenderar vi att du tar kontakt med oss på bygglovskontoret. En koordinator kan hjälpa dig hitta rätt blankett och vägleda dig. Behöver du ritningar på ditt hus, fastighet eller annan byggnad kan en koordinator hjälpa dig. Vi har de flesta ritningar på bygglovskontoret. Du kan också boka tid med en byggnadsinspektör som går igenom dina ritningar och din ansökan med dig och kan svara på dina frågor. I Kristallen - det nya stadshuset - kommer du att hitta bygglovsexpedition på entréplan.

När du är klar med din ansökan kan du maila eller lämna in den på bygglovsexpedition. Du kan även skicka dina handlingar via post. Vi arbetar just nu med att införa en e-tjänst men mer information om det kommer framöver!

Hur lång tid tar det att få bygglov?

En kommun har 10 veckor på sig för att fatta ett beslut om bygglov (Plan- och bygglagen 9 kap 27§) från den dagen då ansökan är komplett. De 10 veckorna räknas från den dagen som ansökan räknas vara komplett - inte den dagen som ansökan lämnades in. För Bygglovskontoret i Kiruna tog det, under första kvartalet i år, i snitt 6 veckor för att fatta beslut om bygglov.

Får jag börja bygga direkt då jag har fått ett bygglov?

Nej. Det är då du fått ett startbesked som du får börja att bygga. Ordet bygglov är lite missvisande – man kan tänka på ett bygglov som en ”prövning av om åtgärden är okej” (att den uppfyller de krav plan-och bygglagstiftningen ställer) medan ett startbesked är precis som det låter: ”nu får du börja bygga”. Men läs noga igenom vad som står både i bygglovet och i startbeskedet – där står det vad som gäller!

Vad är plan-och bygglagstiftningen?

Plan - och bygglagstiftningen är den lagstiftning som styr vår handläggning. Alltså, det är de formella lagar och regler som varje ärende ska prövas emot. Det är Plan-och bygglagen (PBL), Plan-och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler(BBR) och delar av Miljöbalken(MB). Utöver dessa styr även praxis (utslag i mark-och miljööverdomstolen) hur vi ska bedöma i olika situationer. Det är domar som har till uppgift att förtydliga, precisera och sätta gränser för hur man i handläggningen ska tolka vissa paragrafer, situationer etcetera som på något sätt gett upphov till frågetecken, och som domstolen ansett vara viktigt att reda ut. Sedan, på kommunal nivå, finns översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner som styr handläggningen.

Vad händer då jag lämnat in en bygglovsansökan?

En gång i veckan, under vad vi kallar för en ”ärendegenomgång”, granskar byggnadsinspektörerna alla inkomna ansökningar. Då bedömer vi om ansökan är komplett och gör en första bedömning på vilka frågor som måste utredas vidare. Exempel på frågor som kan komma upp är; ”Är rätt ritningar inlämnade? Är ritningarna korrekta? Ska grannarna höras? Ska remisser skickas till räddningstjänst eller kommunantikvarie? Är/blir byggnaden inom eller utanför detaljplan?”

Om ansökan är komplett delas den ut till en byggnadsinspektör som blir handläggare för ärendet och du får en bekräftelse på det. Den här bekräftelsen kallas för ett mottagningsbevis(och det är nu som de 10 veckorna börjar att räknas). Men behövs det fler kompletteringar skickar en koordinator brev till dig med all information som du behöver. Just nu får varje byggnadsinspektör i snitt 5 nya ärenden/vecka. Under sommaren när alla vill bygga kan det vara mycket mer - då är det högtempo på bygglovskontoret!

Vad menas med att handlägga ett bygglovsärende?

Att handlägga ett ärende innebär att man prövar om åtgärden uppfyller de krav som lagstiftaren ställt i plan - och bygglagstiftningen. Beroende på vad ett ärende handlar om (som vilken åtgärd som söks eller om detaljplan finns)görs prövningen av olika saker. Handläggningen består av granskning av ritningarna utifrån Plan – och bygglagen (PBL) och Boverkets Byggregler(BBR). Den består även av en bedömning av planenlighet (utifrån vad områdesbestämmelser/detaljplan säger), en jämförelse med de intentioner som finns i kommunens översiktsplan, och en bedömning om påverkan på de riksintressen som finns i Kiruna. Ibland måste grannehörande eller kungörelse göras för att få in synpunkter från berörda grannar och sakägaren. Oftast måste olika remissinstans höras, som tekniska verken AB, samebyar, miljökontoret m.m. Tiden för grannehörande, kungörelse och remisstid är 3 veckor. Så, precis som du kanske märker, är det en hel del som sker under handläggningen!

Kontakt med sökande under handläggningstiden

Under pågående handläggning av ett ärende kan byggnadsinspektören ta kontakt med dig för att få ytterligare information. Exempelvis ser man i detaljplanen att ”endast blåa färger kan tillåtas på området” eller att ”fönster inte får uppföras mot grannfastigheten”. Det är detaljer som upptäcks först under handläggningen. Visar det sig att du måste ändra ditt förslag så tar vi kontakt med dig så att du kan göra det innan beslut fattas. När alla svar har kommit in kan byggnadsinspektören fortsätta bedöma om ditt projekt kan genomföras.

Utifrån det kan ett beslut skrivas eller ett förslag till beslut till Miljö- och Byggnämnden. Nämnden har beslutat om en delegationsordning som styr vilka beslut kan en byggnadsinspektör får fatta. Till exempel kan en byggnadsinspektör fatta beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom detaljplan, men om det är ett enbostadshus utanför detaljplan fattar nämnden beslut om bygglov.

Har du funderingar kring nämndens process och kalender fråga oss!

Hälsningar

Bygglovskontoret
0980-70140
bygglov@kiruna.se

 

TIPS!


Sök bygglov tidigt

Söker du under vinter är du säker på att ha ditt beslut och ditt startbesked inför sommaren. Ett bygglov gäller 5 år och ett startbesked 2 år.

Ta kontakt med oss
Är du osäker på om du behöver ett bygglov eller göra en anmälan? Vi kan svara på det.
Vi hjälper dig så du kan lämna en komplett ansökan.  Vet vi vad du har för projekt underlättar det handläggningen också.

Ha koll på nämndskalendern
Är det nämnden som fattar beslut måste byggnadsinspektören vara klar med handläggningen 3 veckor innan nämndsmötet.

Prata med dina grannar
Det är oftast smidigast om du informerar dina grannar om ditt byggprojekt innan vi skickar brev till dem. Men kom ihåg! Dina grannar har rätt att lämna synpunkter under handläggning och överklaga bygglovsbeslut.