För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Regulation on prohibiting products made with forced Labour on the Union market Forced Labour Regulation)

Syftet med förslaget är att förbjuda försäljning av tvångsvaror i EU, oavsett källa. Därför omfattar förslaget alla produkter som görs tillgängliga på EU-marknaden, det vill säga både produkter tillverkade i EU för inhemsk konsumtion och för export, samt importerade varor.

Rapporteringspunkter: Förslaget innebär att företag kommer behöva genomföra due diligence för att kunna avgöra om det skett överträdelser. Till skillnad från direktivet Corporate Sustainability Due Diligence, kommer även små och medelstora företag att behöva utföra due diligence under förordningen. Om myndigheterna har konstaterat att en produkt har tillverkats av tvångsarbete kan den inte säljas inom EU, eller exporteras från EU. Om produkten redan finns på marknaden kommer företaget i fråga att behöva dra tillbaka den från marknaden.  Företaget kommer att stå för kostnaderna för bortskaffande av den förbjudna produkten. Om ett företag inte följer en medlemsstats beslut enligt denna förordning, riskerar de dessutom påföljder enligt nationell lagstiftning.

Ikraftträdande: Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet och Rådet och när dessa antagit sina positioner ska det förhandlas inom ramen för den s.k. trilogen, mellan Parlamentet, Rådet och Kommissionen. Förordningen föreslås börja tillämpas 24 månader efter ikraftträdandet. Kommissionen har inte angett någon tidsram för när förslaget kan tänkas träda ikraft.

Påverkan på små-och medelstora företag. Enligt kommissionens förslag skulle produktförbudet gälla alla sektorer, produkter och företag. Det kommer att gälla för alla steg i produktionen. Det innebär även små- och medelstora företag inbegrips.

Bakgrund: 2019 fastställde EU-kommissionen ett antal prioriteringar som ska vara styrande för den politiska agendan fram till 2024.  En av dessa prioriteringar är den gröna given. Den kan beskrivas som EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU med ett långsiktigt åtgärdspaket som samlar lagstiftningar, strategier och klimatmålsättningar. Inom ramen för den gröna given fastställdes en klimatlag som slår fast två utsläppminskningsmål.

  1. Utsläppen ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer
  2. EU ska vara klimatneutralt till 2050.

För att kunna uppnå klimatmålen till 2030 och på sikt klimatneutralitet lanserade EU- kommissionen handlingsplanen för hållbara finanser som innehöll en rad initiativ för att allokera privata flöden till hållbara investeringar, däribland Regulation on prohibiting products made with forced Labour on the Union market.

Initiativ inom handlingsplanen för hållbara finanser (kan kopplas till) inkluderar bland annat:

  • Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD/ CS3D
  • EU Taxonomy
  • Corporate Social Responsibility Directive, CSRD
  • Regulation on prohibiting products made with forced Labour on the Union market Forced Labour Regulation)
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.