För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hållbarhetspolicy

Ett sätt att få till en övergripande riktning är att utveckla ett policydokument. Det blir ett styrdokument för ditt företags engagemang och strategi för alla områden av hållbarhet. Där sammanfattar ni hur ni arbetar för att hantera olika risker.
Skriva miljöpolicy - hållbarhetspolicy

Sätt ut din riktning genom att skapa en policy för hållbarhetsfrågor, inom miljö, sociala faktorer och andra aspekter av hållbarhet.

Den kan se ut på många olika sätt men för att undvika att det blir en papperstiger behöver din hållbarhetspolicy vara tydlig, sätta strategiska mål och relatera direkt till era affärsområden. Tydliggör gärna vilka roller i företaget som berörs och på vilket sätt.

Syftet med policyn är att ge vägledning till samtliga inom företaget i hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och vilka värderingar ni står för. 

Identifiera områdena ni vill ha med

Låt din lägesanalys, er värdegrund, intressentdialogen och väsentlighetsanalys ligga till grund. Identifiera områdena från lägesanalysen som bär störst vikt och inventera era möjligheter att realisera dem. Formulera målen så att de driver ert arbete framåt.

Det är absolut nödvändigt att en hållbarhetspolicy är både lätt att förstå och tydligt visar organisationens syften och mål. Lite som i en uppdragsbeskrivning.

Strukturera innehållet i policyn

Det finns ingen överenskommen eller etablerad norm för hur en hållbarhetspolicy ska se ut. Utgå från dina intressenters behov och din värdegrund och börja därifrån. Om det finns kravspecifikationer från kunder eller riktlinjer för din bransch kan det vara klokt att låta er policy spegla dem. Annars finns det många mallar på nätet. Du hittar flera i vår faktabank här.

Den vägledande standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, definierar sju ansvarsprinciper som företag ska arbeta efter. Funderar hur principerna kan tillämpas i ditt företag och i relationen till ditt företags intressenter.

Sju ansvarsprinciper enligt ISO 26000.

 • Ansvar
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenternas intressen
 • Respekt för rättsstatens principer
 • Respekt för internationella uppförandenormer
 • Respekt för de mänskliga rättigheterna

 

Vad ska en policy för hållbarhet innehålla?

En hållbarhetspolicy bör beskriva hållbarhetsaspekter i affärsprocessens olika delar, hur ni ska arbeta för att förebygga risker och hur ni hanterar saker som uppstår.

Den kan omfatta era åtgärder för att visa hänsyn till miljö och naturresurser, men också ha utvecklingsmål som erkänner behov hos alla berörda parter, inklusive samhället. Det kan låta omfattande, men den behöver inte vara längre än en sida.

 

Fem viktiga områden för en hållbarhetspolicy:

 • Åtagande om att förebygga och minska miljöpåverkan
 • Åtagande om att bidra positivt till samhället
 • Åtagande om att överensstämmelse med relevanta lagkrav
 • Åtagande om att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda
 • Försäkran om att policyn kommer att implementeras och kommuniceras

 

Här är några exempel på vad du kan ha med när du skriver en policy för hållbarhet.

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvarstagande innebär åtgärder för att trygga bolagets finansiella ställning. Det kan innebära att de finansiella resurserna sköts så att företagets framtid säkras på bästa sätt och att företaget lever upp till avkastningskrav och i och med det tar ansvar inför ägarna.

Miljöansvar

En del av hållbarhetspolicyn innefattar en miljöpolicy just för miljöområdet. Miljöansvar innebär att företagets verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid.

Företag i tillverkningsindustrin regleras ofta av lagstiftning, men även tjänstebaserade företag måste ta hänsyn till användning av resurser som energiförbrukning och avfallshantering.

Överväg hela livscykeln för era produkter eller tjänster som du levererar, innan och efter leverans. Hur de tillverkas, under vilka former, med vilken typ av energi och hur dina kunder avyttrar dina produkter? Hur transporteras de? Vad kan du göra för att förbättra?

Samhällsansvar

Att bedriva ett företag ansvarsfullt på ett sätt som kännetecknar en god samhällsmedborgare innebär bland annat att man tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, är underleverantörer och dess anställda, är kunder eller på annat sätt påverkas av företaget.

En hållbarhetspolicy kan även bryta ned de övergripande områdena och specificera hur ni arbetar med viktiga underområden. Det kan till exempel utveckla vissa delar.

Leverantörsansvar

Det är inte praktiskt möjligt att välja leverantörer enbart på hållbarhetskriterium. Kvalitet, tillförlitlighet och pris är fortfarande viktiga faktorer. Men genom att se till att välja lokala leverantörer och utveckla gemensamma hållbarhetsmål kan du bygga långsiktiga relationer med dina leverantörer och se till att leverantörskedjan blir en tillgång. Ofta kan du även skära i kostnaderna genom att göra leverantörskedjan mer resurseffektiv. En hållbarhetspolicy kan till exempel innehålla:

 • Hur ni planerar och utvärderar era inköp?
 • Vilka krav ni ställer på era leverantörer och hur ni ser till att de efterföljs?
 • Hur ni uppmuntra och främja hållbar utveckling bland leverantörer och andra intressenter?

Varför inte låta era leverantörer göra vårt självtest ASSET Quick Scan som utgångspunkt för er dialog om hållbarhet?

Anställnings- och arbetsförhållanden

En homogen organisation är mindre innovativ och mer riskbenägen. Nöjda och engagerade medarbetare bidrar till företagets utveckling och lönsamhet. En proaktiv policy går längre än att erbjuda en bra arbetsplats och stimulerar en flexibel och mångsidig arbetsplats.

 • Hur ni arbetar för att säkerställa god hälsa och säkerhet på era arbetsplatser?
 • Hur ni tar tillvara på idéer och initiativ från era anställda?
 • Hur ni ser till att era anställda kan balansera yrkesliv och fritid?
 • Hur ni rekryterar och attraherar nya talanger till ert företag?
 • Vilka krav ni ställer på era anställda?

 

Dela och implementera din policy

Din hållbarhetspolicy är ett dialogverktyg.  Den ska delas med kunder, leverantörer och andra intressenter. Bestäm också hur ni ska utveckla dokumentet så att det fortsätter vara relevant.

Publicera även din hållbarhetspolicy på din hemsida. Du kan också integrera era policymål i marknadsföringsmaterial, avtal, kravspecifikationer och kommunikation till kunder.

Genom att kommunicera dina syften och mål kan du påverka andra, utveckla nya affärsrelationer eller hjälpa dig att behålla befintliga kunder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.