headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretag drabbas hårt av bristande rättsväsende

En undersökning som Företagarna Västra Götaland genomfört bland sina medlemmar visar att endast 15 procent känner sig helt trygga som företagare med polisnärvaron i sin kommun. Dessutom är det mer undantag än regel att brott mot småföretagare klaras upp. 

Undersökningen visar också att en tredjedel av respondenterna haft ett eller flera inbrott på sina företag och ungefär lika många har utsatt för någon typ av ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren. De flesta anser att de fått ett bra bemötande av polisen efter inbrott men nästan 9 av 10 företagare anger att polisens arbete inte bidrog till att brottet klarades upp.

Åtta av tio företagare saknar polisens lokala närvaro.

-          Detta är djupt oroväckande. Att så många aldrig får sina brott uppklarade visar på en enorm samhällsförlust. Polisen är en viktig del av rättsväsendet, vars trovärdighet riskerar att urholkas. Många företagare uppger att det gått så långt att man inte ens anmäler inbrott längre, då erfarenheten är att polisen ändå inte tar ärendena på allvar, säger Maria Derner, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Endast sex procent av företagarna i undersökningen har fått tips av polisen på hur de kan förebygga inbrott på sina företag.

-          Samhället måste prioriera även brott mot småföretagare. Mycket finns också att vinna på att aktivt arbeta med att informera om förebyggande insatser, säger Maria Derner.

 

Närmare 1 300 företagare har deltagit i undersökningen. 24% av respondenterna bor i Göteborgs kommun, övriga svar är relativt jämnt fördelade över regionen.

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap