podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Även soloföretagare är företagsamma

Publicerad 8 sep 2023
Hur många anställda man har är inte ett mått på hur företagsam man är. Det skriver Thomas Byström i en kommentar till medlemssynpunkter på en annan näringslivsorganisations opinionsmaterial.

Vi på regionkontoret har de senaste veckan kontaktats av medlemmar som uttryckt irritation eller missnöje över att soloföretagare i opinionsmaterial från Småföretagarnas Riksförbund inte inkluderats i begreppet ”företagsamma”. Med anledning av detta och eventuella missförstånd som kan finnas givet likheter i både namn och syfte vill jag därför understryka att Småföretagarnas Riksförbund inte på något vis är kopplat till Företagarna. De företräder inte oss och vi företräder inte dem.

Jag och mina kollegor har stor förståelse för den frustration det måste innebära att lägga ned själ och hjärta i att bygga upp och utveckla en verksamhet som annars inte skulle finnas, och sedan få höra att man inte är ”företagsam” eftersom man ”bara” sysselsätter sig själv. Därför vill jag understryka att vi på Företagarna aldrig skulle dela upp företagare i mer eller mindre företagsamma. Enligt oss är alla som startar och driver sin egen verksamhet företagsamma, oavsett om deras verksamhet sysselsätter 1 000 personer eller om den nätt och jämnt sysselsätter dem själva. Vad mer är: alla företagare är jobbskapare, välfärdsbyggare och samhällsbärare.

Soloföretagare fyller en mycket viktig funktion i samhällsekonomin. Till att börja med har snart sagt varje företag någon gång startat som ett enmansföretag, så utan enmansföretag skulle vi i princip inte ha några andra företag heller.

Viktigare är att enmansföretagen är betydelsefulla för vad de är och bidrar med idag, inte bara för vad de kan bli och bidra med i framtiden. Vissa smala och nischade tjänster och produkter skulle över huvud taget inte gå att köpa om det inte vore för våra minsta företag – många av dem enmansföretag. Det finns praktiskt taget inga företag, organisationer eller myndigheter som kan fylla en heltidstjänst för exempelvis en traditionell bokbindare, en matstylist, en idrottspsykolog eller en kyrkfönsterrestauratör. För vissa kunder med specifika behov är det dock enormt viktigt att deras kunskaper och tjänster kan köpas – hade det inte funnits individer som varit villiga att driva egna företag och pussla ihop sitt eget arbete genom olika uppdragsgivare hade det inte varit möjligt, och det hade gjort oss som samhälle fattigare.

Avslutningsvis så svarar soloföretagarna för en oproportionellt stor andel av de skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Soloföretagare utgör bara drygt 7 procent av alla sysselsatta i Stockholms län, men de genererar 12 procent av länets kommunala och regionala skatteintäkter. Med andra ord så genererar soloföretagare och deras företag nästan dubbelt så stora skatteintäkter per capita som andra sysselsatta. Det om något är företagsamt.

Fler nyheter från Företagarna