headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
  • Företagarna
  • Småföretagen fortsätter vara viktiga för länets...

Småföretagen fortsatt viktiga för länets utveckling

I dag lanserade Företagarna sin stora rapport Företagarfakta - med 30 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en unik inblick det lokala företagandet på orten. Nedan finner ni kommentarer och intressant statistik kring länet!
  • Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin region och kommun lite bättre. Oavsett politisk tillhörighet så förenas politiker i att deras jobb till stor del handlar om att på mest effektiva vis fördela skatteintäkter så att det gagnar kommunens invånare. Därför är det fortsatt viktigt att visa vart skatteintäkterna faktiskt kommer ifrån säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholms län

I rapporten finns uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.

  • Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag. Det är viktigt att politiker och kommunala tjänstemän inför varje beslut tänker efter huruvida beslutet påverkar länets småföretag positivt eller negativt, för att på så vis ge dessa de bästa möjliga förutsättningarna att verka och växa, för att på så vis skapa fler jobb och än mer skatteintäkter.

Fem fakta om företagandet i Stockholms län: 

  • Danderyd är kommunen med flest nystartade företag (20,6 per tusen invånare)
  • Botkyrka är kommunen med lägst andel kvinnliga företagsledare (15 %)
  • Botkyrka är kommunen med lägst medelålder bland företagsledarna (49 år)
  • Vård och omsorg är den största branscheni länet 
  • Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Stockholms län (3398 st).

Ta del av samtliga 290 kommunrapporter här! 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap