headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Hyresrabatten orsakar debatt i Huddinge

Tillfällig rabatt på hyran för krisande företag är en del av regeringens paket för att tackla coronakrisen, men kommunala fastighetsbolag tolkar hyresrabatten olika.
Publicerad 20 apr 2020
Huddinge kommun.

Flera kommunala fastighetsbolag har redan hörsammat regeringens uppmaning om att använda sig av möjligheten att ge tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Hyresstödet förutsätter ju att fastighetsägarna först ingår avtal med hyresgäster och sedan får ersättning av staten, efter att ha ansökt om det. Det görs dock olika tolkningar i kommunsverige om vad som krävs för att kunna tillämpa stödet.

Stöd till en, stöd till alla?

I Huddinge riktade Företagarna veckan före påsk med en uppmaning till det kommunala bolaget Huge Bostäder om att skyndsamt sänka hyran. Annars väntar en utarmning av småföretagare i Huddinge centrum, varnade Företagarna Huddinges ordförande Olle Forsberg.

Från den politiska ledningen i Huddinge och Huge Bostäder har dock signalen varit att frågan måste utredas. Man har inte velat ge stöd till både småföretag och de stora kedjorna, banker och andra finansiellt starka aktörer. Hyresgäster har fått anstånd med betalning, men inget löfte om hyresnedsättningar.

− Vi vill hjälpa våra företagare. Dock handlar det om att det måste finnas förutsättningar att ge ett stöd som gynnar enskild företagare. Hittills har förutsättningen inte funnits eftersom vår bolagsordning hindrar den typen av riktat stöd, säger Karin Strömberg Ekström, vd på Huge Bostäder.

Tolkning av likställighetsprincipen

På måndagen ska dock kommunfullmäktige i Huddinge under ett extrainkallat sammanträde fatta beslut som enligt kommunen gör det möjligt att kunna tillämpa den tillfälliga hyresrabatten genom att ändra i ägardirektiven och bolagsordningen.

− Likställighetsprincipen i kommunallagen har gjort det omöjligt för oss att ge riktat stöd till olika företag. Vi kan inte ge fördelar till enskilda näringsidkare, säger Karin Strömberg Ekström.

Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Den principen har dock inte hindrat andra kommunala fastighetsbolag från att redan fatta beslut om att införa hyresrabatter.

Grönt ljus från flera kommunala fastighetsbolag

Arvika fastighets AB sänker hyran under tre månader med femtio procent från och med april. Mitthem i Sundsvall sänker butikshyrorna med femtio procent under maj och juni. Även Härnösandshus, Järfällahus, Mimer i Västerås, Timråbo är exempel på kommunala fastighetsbolag som tillämpar hyresrabatter.

Företagarnas chefsjurist Karin Berggren anser inte att kommunallagen i sig reser några hinder för att använda den tillfälliga hyresnedsättningen.

− Likställighetsprincipen gäller bara dem som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom eller ska betala skatt till kommunen. Stora aktörer som har sitt säte i andra kommuner som banker eller butikskedjor omfattas alltså inte. Däremot måste det kommunala fastighetsbolaget behandla alla kommunmedlemmar som hyr lokaler av det på samma sätt.

Enligt Karin Berggren finns till och med en mycket liten möjlighet för kommuner att med stöd i kommunallagen ge individuellt stöd (2 kap 8 § 2 st kommunallagen) för att det till exempel ska kunna finnas service i privat regi till kommuninvånarna, så som bensinstation och livsmedelsaffärer, även om det förmodligen inte skulle vara tillämpbart i en kommun med så stort utbud av butiker och service som Huddinge.


Leklandet nekas omställningsstöd

Ett bagatellartat fel gör att Stellas lekland inte får ta del av omställningsstödet, trots att företaget är berett att rätta till det. Om inte vi får ta del av omställningsstöde...

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen