headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Förödande med tomma stolar på grund av kompetensutvisningar.

Kompetensutvisningarna måste upphöra

Mer än vart fjärde företag upplever svårigheter att hitta medarbetare med rätt kompetens som det största tillväxthindret. I Stockholms län har arbetskraftsbristen nått de högsta nivåerna på tio år och situationen är akut inom områden som till exempel it och teknik. Nu krävs handling.

Regeringens och myndigheternas prioriteringar måste i högre grad riktas mot att lösa företagens kompetensförsörjning, i synnerhet problemen med arbetskraftsinvandring. Det är en viktig slutsats från tisdagens frukostseminarium på Stockholms Handelskammare om arbetstillstånd och vad du som företagare ska tänka på när du anställer utomeuropeisk arbetskraft.

Tyvärr är regelverket för arbetskraftsinvandring oerhört omständligt och svårt.

– Tyvärr är regelverket för arbetskraftsinvandring oerhört omständligt och svårt, många företagare upplever att det är svårt att göra rätt. Dessutom är Migrationsverkets väntetider vid förnyad ansökan uppe i mellan 10-20 månader, vilket givetvis skapar en helt ohållbar situation för mindre företag som trots allt har lyckats rekrytera från tredje land, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Det är bråttom

Kompetensutvisningar av personer som sökt, men på grund av småfel nekas, förlängt arbetstillstånd får katastrofala konsekvenser för enskilda och företag. Dessutom kan Sveriges rykte som arbetsdestination och rättsstat ifrågasättas liksom tilltron till den svenska modellen. Företagarna har därför påtalat vikten av att skyndsamt hitta lösningar på problematiken som lett till att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av mindre och oavsiktliga avvikelser i anställningsvillkoren. Ändringen i återkallelsebestämmelsen och betraktandet av proportionalitetsprincipen är avgörande för att komma tillrätta med situationen och det är bråttom. Ännu har ingen kraftfull åtgärd vidtagits och nära 14 000 personer på företag runt om i hela landet svävar i ovisshet.

Inför amnesti

Liksom Stockholms Handelskammare (debattartikel) anser Företagarna att regeringen omgående bör införa en amnesti för de som sökt om förlängt arbetstillstånd, det vill säga de som arbetat i Sverige under flera år. Kompetensutvisningarna måste upphöra om inte särskilda skäl föreligger, det vill säga grova överträdelser av de villkor som krävs eller att arbetstagare uppenbart arbetat under oskäliga förhållanden.

Den lagändring som trädde i kraft den 1 december 2017 och som möjliggör viss självrättelse om arbetsgivare själv upptäcker fel, kommer troligen att få ringa effekt.

– Vid seminariet framgick det tyvärr att den lagändring som trädde i kraft den 1 december 2017 och som möjliggör viss självrättelse om arbetsgivare själv upptäcker fel, troligen kommer att få ringa effekt. Anledningen är att det endast är tjänstepensionsförsäkringen som kan revideras i efterhand. Därmed är möjligheterna till självrättelse än mindre, konstaterar Daniel Wiberg.

Lätt att göra rätt

Företagarna anser också att regeringen omedelbart bör tillföra resurser för att korta Migrationsverkets handläggningstider för arbetskraftsinvandring. Det är rättsosäkert och inhumant att enskilda individer och familjer ska leva i ovisshet under långa tider. För mindre företag är det en katastrof och ett arbetsmiljöproblem att inte kunna planera längre än för stunden. Arbetsgivare måste få satsa och skapa tillväxt i stället för att lägga tid och kraft på improduktiv administration och tillståndsprocesser. I dag förväntas enskilda arbetsgivare besitta uppdaterad och heltäckande information om vilka villkor som gäller inom kollektivavtalen eller vad som är praxis inom yrket eller branschen. Det är en uppgift som inte ens våra myndigheter klarar av.

Vi tycker att regeringen och myndigheterna bör inrätta rådgivningscenter där man samlar de myndigheter som berörs av arbetskraftsinvandring.

– En fungerande arbetskraftsinvandring förutsätter att det är lätt att göra rätt. Vi tycker att regeringen och myndigheterna bör inrätta rådgivningscenter där man samlar de myndigheter som berörs av arbetskraftsinvandring, för att ge information och rådgivning i enskilda fall. Funktionen skulle minska risken för oavsiktliga avvikelser och därmed underlätta handläggning och bedömningar av ansökningar och förlängningsansökningar, säger Anna Jansson Libietis, arbetsmarknadspolitisk expert på Företagarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap