För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagen behöver hjälp att navigera i EU:s taxonomi

Publicerad 10 feb 2023
Även om inte små- och medelstora företag omfattas av EU:s taxonomi kommer många att påverkas som leverantörer till större företag som faller under regelverket.
Bosco Verticale (vertikal skog) i Milano stad, Italien.

Runtom i världen pågår ett intensivt arbete med att frikoppla den ekonomiska tillväxten från produktion och konsumtion av energi från fossila bränslen. Det handlar inte minst om forskning och innovation, men också om lagar och regler – ibland morot och piska. Ett begrepp som hörs allt ofta i det sammanhanget är EU:s taxonomi.  

− Taxonomin är ett EU-gemensamt klassificeringssystem som definierar vad som är miljömässigt hållbara aktiviteter i företag, så att investeringar kan allokeras dit, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning miljö och klimat. Jennie_Albinsson_Rund.png

Nyligen deltog hon i ett möte arrangerat av Tillväxtverket, apropå presentationen av en rapport som konsultföretaget Ramboll tagit fram på myndighetens uppdrag. Rapporten handlar om hur EU:s taxonomi påverkar små och medelstora företag. 

− Taxonomin kommer att påverka små- och medelstora företag i högsta grad, även om de inte direkt träffas av bestämmelserna i förordningen, säger Jennie Albinsson.  

Storbolag och finanssektorn 

Taxonomin berör EU-lagstiftningen som finns i direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD). Det kommer i sin tur att ersättas av direktivet om företags hållbarhetsredovisning (CSRD) år 2024. Den berör även EU:s regelverk för hållbara finanser (SFDR). Gemensamt för de två nämnda direktiven är att de omfattar större företag och som är av allmänt intresse (börsnoterade), nu med minst 500 anställda och sedan troligtvis med fler än 250 anställda. Finansieringsregelverket omfattar fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare. Små- och medelstora företag omfattas inte.  

− För att uppfylla de lagstadgade kraven måste storbolagen i ett första steg identifiera och bedöma huruvida deras ekonomiska aktiviteter är i linje med taxonomin och då kommer de att ställa krav på leverantörer som är mindre företag, säger Jennie Albinsson. 

Små företag finns i kedjan 

Taxonomiförordningen, eller förordning (EU) 2020/852, kan liknas vid en ramlagstiftning. Den fylls allteftersom på med innehåll. Sedan i fjol har företag som omfattas av Årsredovisningslagens krav att upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med Taxonomiförordningen behövt redovisa vilken andel av deras ekonomiska verksamheter som omfattas av delar av taxonomin. I år utökas redovisningen till att successivt gälla fler områden.  

− De små och medelstora företag som befinner sig i en leveranskedja med ett bolag som omfattas av taxonomin kommer att behöva leverera data och information som visar att aktiviteterna drivs enligt taxonomins riktlinjer kommer det såklart att skapa en enorm börda för småföretagen, säger Jennie Albinsson. 

Rapporten Taxonomin – hur påverkas små och medelstora företag? av Ramboll visar att flera företag som omfattas av förordningen beskriver taxonomins kriterier som svårtolkade och att det är få bolag som i dag lever upp till taxonomins kriterier. 

− Man kan ju fråga sig om inte de stora bolagen förstår taxonomin och att det till och med är flera som menar på att det är få som lever upp till kriterierna, hur förväntar man sig att småföretag ska kunna göra det? säger Jennie Albinsson.  

Underlätta för de mindre företagen

Enligt Företagarna kan man konstatera att Kommissionen inte har utrett konsekvenserna av taxonomin i tillräckligt hög utsträckning. Det riskerar att leda till negativa effekter för små- och medelstora företag som kan få en orimlig rapporteringsbörda. Det finns även en farhåga att taxonomin skapar inlåsningseffekter då man på förhand klassificerar vad som anses vara hållbart utan att ta hänsyn till snabb teknikutveckling. 

För att underlätta för de små och medelstora företagen vill Företagarna se riktlinjer och informationsinsatser, samt förenklade krav. 

− Små- och medelstora företag behöver riktlinjer och underlag som guidar dem. Det är också rimligt att de får förenklade varianter av kontroll- och rapporteringskrav. Jag tror och hoppas också småföretag skulle också kunna ges ekonomiska incitament för att anlita specialistrådgivare eller bekosta vidareutbildning på relevanta områden för befintliga anställda, säger Jennie Albinsson.   

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna