För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Regionerna måste lyssna på småföretagen

Publicerad 21 nov 2022
De små företagens behov är nödvändigt att väga in när regionerna planerar långsiktigt för att ha en god arbetsmarknad som vilar på ett relevant utbildningsutbud.
Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning Anna Jansson Libietis talar på Reglabs nätverkskonferens om regionalt kompetensbehov i Norrköping. Foto: Magnus Andersson.

När myndigheter anlägger de stora perspektiven på arbetsmarknad och utbildningsväsende hamnar lätt de små företagen i skymundan. Företagarna arbetar därför hela tiden med att sätta ljuset på dem och deras stora behov av arbetskraft.

Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning, talade nyligen på en konferens i Norrköping som samlade personer som arbetar med strategisk kompetensförsörjning i landets regioner. Det är ett arbete som involverar många olika aktörer och som bland annat tar avstamp i de regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram åt samtliga 21 regioner.

− Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoserna visar på obalanser mellan vilka jobb som kommer att finnas och vilka utbildningar personer skaffar sig. Det kan med andra ord uppstå ännu värre problem i regionerna om de inte agerar klokt och strategisk, för det saknas inte dystra scenarion, säger Anna Jansson Libietis.

Små företag, stor påverkan

Konferensen anordnades av Reglab, ett forum för lärande om regional utveckling som samlar regioner, myndigheter, forskare och andra som arbetar med frågorna. Programmet handlade om hur det går att fördjupa användningen av SCB:s prognoser och dra nytta av de bästa av dem och andra analyser.

− Det är viktigt att se all information om befintliga och kommande kompetensutmaningar som en strategisk tillgång för beslutsfattande om utbildningar och andra åtgärder. För det hjälper ju inte att vada upp till knäna i data om man inte drar rätt slutsatser av dem, säger Anna Jansson Libietis.

Mer än 99 procent av företagen har färre än 50 anställda och av dessa har nio av tio färre än tio anställda. Det är i dessa företag med färre än 50 anställda som fyra av fem nya jobb skapats de senaste årtiondena. Fullgoda utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser kräver med andra ord att även de minsta företagen inkluderas.

− De många små företagens enskilda behov är viktiga att fånga upp, eftersom de tillsammans utgör väldigt stora behov, säger Anna Jansson Libietis.

Föränderliga behov

Företagarnas undersökning Småföretagsbarometern som görs i samarbete med Swedbank och Sparbankernas riksförbund visar i år att mer än vart tredje företag ser svårigheter att hitta lämplig arbetskraft som det absolut största tillväxthindret. Det är ett hinder som dessvärre inte tycks ha minskat i betydelse trots en svagare arbetsmarknad, utan nu är kompetensbristen på den högsta nivån i Småföretagsbarometerns historia.

− Det är framför allt i byggföretagen som bristen på arbetskraft är framträdande. Drygt femtio procent av de företagen uppger kompetensbrist som det enskilt största hindret för expansion. Men bristen är stor inom alla branscher och inom många branscher väntas dessutom tillta drastiskt i framtiden, säger Anna Jansson Libietis.

Förändringstakten i ekonomin är hög. Det gör att arbetsgivarnas behov av kompetens är föränderligt, liksom behovet av omställning och kompetensutveckling. Dagens ungdomar kommer att mötas av ett arbetsliv där kunskap utanför kärnämnena riskerar att snabbt bli föråldrad. Så hur ska då regionerna tänka kring utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som blickar långt framåt?

− Samtliga aktörer som nu arbetar med att ta fram prognoser och analyser behöver säkerställa att de små företagen finns representerade och att deras behov fångas upp löpande. Men för att få fart på jobbskapandet krävs också reformer som gör det lättare och billigare att anställa, som ger incitament till egenförsörjning och sänker trösklar in på arbetsmarknaden. Det är reformer vi saknar i budgetpropositionen, säger Anna Jansson Libietis.

Regional kompetensförsörjning

Konferensen Regionalt kompetensbehov var en avslutande aktivitet inom Reglabs lärprojekt med samma namn, som pågått 2020–2022 för att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna och har 24 medlemmar: Sveriges 21 regioner samt Vinnova, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Tillväxtverket.

Alla regioner arbetar för att skapa förutsättningar för en väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor. Regionens roll är att se helheten inom kompetensförsörjning och verka för att alla aktörer och insatser samverkar för att nå bäst effekt.

Skolverket arbetar med dimensionering av utbildning på gymnasial nivå. De regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoserna som Statistiska Centralbyrån tagit fram åt regionerna utgör en del av Skolverkets planeringsunderlag.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna