För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra att LO släpper familjeveckan

Publicerad 23 maj 2022
Företagarna välkomnar att LO tagit sitt förnuft till fånga och släppt idén om en familjevecka.
Foto: Shutterstock.com

LO har övergivit idén om den nya familjepenningförmånen familjevecka, rapporterar Dagens Opinion. Detta trots att den dåvarande ordföranden i Kommunal, Tobias Baudin, stod skuldra vid skuldra med dåvarande statsminister Stefan Löfvén när förslaget presenterades på en pressträff i fjol.

Företagarna har varit mycket kritiska mot familjeveckan, eftersom den inte hjälper företagare som är föräldrar, utan snarare skapar fler problem för dem. Att familjeveckan inte redan genomförts beror på att Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget föll i riksdagen till förmån för den motion som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lade fram.

− Familjeveckan är en dålig idé. När förslaget presenterades var det inte något större jubel ens bland löntagare och definitivt inte bland företagare, säger Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Företagare har svårt att nyttja föräldraförsäkringen så som den ser ut i dag. Familjeveckan skulle innebära ytterligare dagar som företagare inte kunde nyttja, trots att de precis som anställda finansierar socialförsäkringen.

− För företagare med anställda vore familjeveckan dessutom ytterligare ledighet bland personal som måste hanteras. Dessutom är det kostsamt för företag att tappa i produktivitet, säger Erik Ageberg.

Problem med reserverade dagar

I den politiska debatten förs det ofta fram krav på att föräldraförsäkringen ska vara helt delad. Fler reserverade dagar, det som i folkmun kallas pappadagar, skulle dock enligt Företagarna minska flexibiliteten i socialförsäkringen, inte minst för företagande föräldrar.

− Målet att män och kvinnor ska ha ett jämnade uttag av föräldradagar är gott, men det får inte ske på bekostnad av verklig jämställdhet, säger Erik Agerberg.

Försäkringskassan har visat att även om pappor tar ut en allt större del av föräldrapenningdagarna ökar kvinnors obetalda ledighet. Reserverade dagar leder alltså inte alltid till önskade effekter.

Färre än var femte företagare (18 procent) tycker att antalet reserverade dagar med föräldrapenning bör öka. Företagande kvinnor är något mer positiva till fler reserverade dagar (22 procent) än företagande män (16 procent). Över hälften (53 procent) av företagarna är negativa till fler reserverade dagar.

Sämre skydd för företagare

Ungefär var tionde person av alla sysselsatta är företagare. Gruppen företagare växer i takt med att arbetslivet och samhället förändras – varje år startas 70 000 nya företag. Den verkligheten avspeglas däremot dåligt i trygghetssystemen. De är byggda för en arbetsmarknad där man i första hand är anställd av en arbetsgivare.

− I dag tvingas många företagande föräldrar att välja mellan sitt företag och sitt föräldraskap, säger Erik Ageberg.

För många företagare handlar valet om att driva en verksamhet om frihet och självbestämmande och att förverkliga en idé. Men Företagarna anser att det valet inte bli till en ursäkt för att företagare – som betalar sin egen och anställdas löner och skatter – har ett sämre skydd när de behöver det.

Förslag på företagarvänlig föräldrapenning

Inför ett gemensamt inkomstunderlag baserat på historiska inkomster

Ifrågasättanden och bristande förståelse för svaren leder till att det kan ta lång tid att få sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd. Det kan innebära att företagare inte kan få ersättning då föräldraledigheten börjar och dessutom tvingas leva med osäkerhet kring hur stor den faktiska ersättningen kommer att bli. Regeringen bör därför gå vidare med den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag om ett gemensamt inkomstunderlag baseras på historiska inkomster. Användandet av faktiska inkomster som underlag har flera fördelar, bland annat förbättrad förutsebarhet för den försäkrade.

Gör det möjligt att överlåta föräldradagar på närstående

För många företagare skulle det vara en viktig reform att kunna avstå en viss andel av sina föräldradagar till andra närstående än den andra föräldern. Till exempel barnets mor- eller farföräldrar, syskon eller annan närstående. Det motsvarar den möjlighet som finns i dag att avstå dagar för vård av sjukt barn (VAB).

Räkna föräldrapenning på fem arbetsdagar, inte på sju veckodagar

En beräkning av föräldrapenning på femdagarsvecka skulle innebära att företagares otrygghet minskade och att företagande föräldrar i större utsträckning verkligen skulle kunna känna frihet att ta ut föräldrapenning under veckodagarna i förvissning om att de inte bryter mot regelverket då de utför vissa arbetsuppgifter under helgerna. En sådan förändring skulle även ha en positiv bieffekt för företagare som också är arbetsgivare, då den skulle minska incitamenten att förlänga föräldraledigheten dramatiskt genom att avstå från att ta ut ersättning vissa dagar. Föräldraledigheten skulle kunna bli mer koncentrerad, vilket skulle underlätta företagens planering och möjlighet att utvecklas.

Tillåt företagare att driva företag under föräldraledighet

För de flesta företagare är det inget alternativ att helt lägga ner företaget under föräldraledigheten. I dag löser många situationen genom att jobba, trots att man uppbär föräldrapenning. Det är osannolikt att den situationen kommer att förändras. I alla företag inträffar händelser som påverkar planeringen på kort sikt och som kanske kräver att företagaren går in och jobbar några få timmar då och då. I stället för att skuldbelägga företagande föräldrar genom att förbjuda dem att göra också nödvändiga åtgärder bör regelverket därför ses över, så att begränsade aktiviteter i företaget är tillåtna också under föräldraledighet. I den mån det behövs begränsningar, utöver de naturliga gränser för verksamheten som sätts genom föräldraskapet, kan det handla om ersättningsbar tid, intäkter eller utbetald lön.

Dags att börja fundera över ett alternativt privat trygghetssystem

Den grundläggande svårigheten att socialförsäkringar i allmänhet och föräldraförsäkringen i synnerhet inte är tillgängliga för företagare på samma sätt som anställda kräver att vi lyfter blicken. Flera socialförsäkringar så som a-kassan, pension och till viss del föräldraförsäkring utgörs i dag av privatoffentlig samverkan. Detta har varit nödvändigt eftersom systemen krackelerar och tilltron till dem sjunker.

Ett alternativ är ett trygghetssystem bestående av privat-offentlig samverkan så som a-kassan. Ett annat alternativ är helt privata försäkringslösningar. Detta finns delvis redan genom exempelvis föräldrapenningtillägget som LO-medlemmar omfattas av. Argumentet att hålla ihop socialförsäkringen som ett kollektiv med en generös offentlig försäkring har därmed redan förpassats av arbetarrörelsen.

Att företagare måste tänka på sin egen sociala trygghet utanför det offentliga systemet står klart. Låga pensioner, lågt uttag av föräldrapenning och lågt nyttjande av den offentliga sjukförsäkringen visar på utmaningarna. Det rör sig sammantaget om en halv miljon av samhällets mest utsatta i förhållande till de offentligfinansierade trygghetssystemen.

Fler nyheter från Företagarna