headphones newspaper video-player

Dåliga skolor ska stängas

Företagarna välkomnar att regeringen vill ge Skolinspektionen ökade möjligheter att stänga skolor som har allvarliga brister.
Publicerad 5 okt 2021
Foto: Shutterstock.com

Skollag och läroplaner ska säkerställa att alla elever får möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem och ge en grund för fortsatt utbildning. Skolan dras dock med allvarliga problem som påverkar såväl barn och ungas framtid som företagens möjligheter att finna rätt kompetens.

− Låg kvalitet i vissa skolor utgör det stora problemet med svensk grundutbildning. Att en av sju elever går ut grundskolan utan att ha behörighet till gymnasiet och att drygt var femte elev på yrkes- eller högskoleförberedande program inte slutför sina studier eller går ut med ofullständiga betyg är en stor samhällsutmaning, säger Företagarnas utbildningsexpert Anna Libietis.Anna_Libietis_rund.jpg

Skräpning av skollagen

Ett välkänt problem är att Skolinspektionen saknar tillräckligt lagstöd för att stänga skolor trots konstaterade och återkommande allvarliga brister. Mot den bakgrunden har regeringen i dagarna presenterat en lagrådsremiss med förslag till ändringar i skollagen som ska ge Skolinspektionen större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor med allvarliga och återkommande brister.

Skolor som fått föreläggande om att åtgärda ett allvarligt missförhållande men inom två år från föreläggandet blir föremål för ett nytt eller annat allvarligt missförhållande ska enligt förslaget till lagskärpning kunna stängas, även om bristerna enligt det första föreläggandet åtgärdats. Detsamma gäller om huvudmannen har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter. För fristående skolor handlar en stängning om återkallande av godkännande och för kommunala skolor om verksamhetsförbud. Kommuner som är tillsynsmyndighet över enskilda huvudmän för fristående förskolor ska enligt förslaget ha samma möjligheter att stänga fristående förskolor.

− För att stärka kvalitet och förbättra genomströmningen räcker det inte att stänga skolor. Det krävs tydliga kvalitetskrav som kan följas upp och att mer uppmärksamhet riktas mot de skolor som lyckas bra. Dessa skolor bör ges förutsättningar att expandera sin verksamhet, oavsett om det är en privat eller offentlig utförare, säger Anna Libietis.

Nyckelfråga för företagens kompetens 

Skola och utbildning är en nyckelfråga för Sveriges företag. Under fler än tio år har svårigheten att finna personer med rätt kompetens varit det största tillväxthindret. Inom många branscher väntas bristen bli alltmer alarmerande i framtiden. Samtidigt ökar omvandlingstrycket i ekonomin och den internationella konkurrensen blir allt hårdare. Om Sverige ska kunna tävla med våra konkurrentländer går det inte att ha en skola som inte håller måttet.

− Gymnasieutbildning är numera i praktiken är ett grundkrav för att få ett arbete. Att skolor med återkommande bristfällig kvalitet drabbar årskull efter årskull är inte acceptabelt. För den enskilde riskerar ett misslyckande i skolan att ge livslånga konsekvenser. Dålig genomströmning och låg kvalitet leder också till höga samhällskostnader samt till att företagen inte hittar den kompetens de så väl behöver, med minskad tillväxt och välfärd som följd, säger Anna Libietis.

För att komma tillrätta med skolans utmaningar vill Företagarna se en rad åtgärder. För att driva kvaliteten och för att skapa legitimitet i systemet med skolval vill Företagarna även att uppgifter om skolors resultat och verksamhet görs tillgängliga för jämförelse för vårdnadshavare och elever. Likaså är central rättning av de nationella proven en viktig fråga.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter