För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Korta flexibla kurser kan trygga nödvändig kompetens

Publicerad 2 nov 2021
Yrkeshögskolans försök med korta utbildningar har fallit i god jord. Nu behöver utbudet anpassas till de små företagens behov.
Foto: Shutterstock.com

Våren 2020 introducerades korta utbildningar i form av kurser och kurspaket inom Yrkeshögskolan. Nyligen lämnade Myndigheten för yrkeshögskolan en återrapportering till regeringen om dessa utbildningar. Den visar att intresset bland arbetsliv och utbildningsanordnarna har varit mycket stort. Delvis till följd av pandemin, men även för att det finns ett behov av korta kurser och kurspaket för att komma tillrätta med kompetensbristen som många företag brottas med.

− Företagarna är angelägna om att kurser och kurspaket permanentas och ges nödvändiga förutsättningar för att kunna expandera, eftersom den stora efterfrågan visar att det är en utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska utbildningssystemet, säger Företagarnas utbildningspolitiska expert Anna Libietis.

Tillgodose småföretagens behov

Förändringstrycket i samhället är stort och företagen behöver anpassa utbudet av varor och tjänster utifrån den verkligheten. Globalisering, automatisering, teknisk utveckling, klimatförändringar och oförutsedda händelser som Coronapandemin illustrerar behovet i företagen av att kontinuerligt kunna kompetensutveckla såväl företagarna själva som deras anställda. I den miljön är spelar yrkeshögskolan en mycket viktig roll, men den behöver bli bättre anpassad till de mindre företagens behov.

− Myndigheten för yrkeshögskolan bör ges i uppdrag att utreda vilka metoder som ska tillämpas för att säkerställa att behovet hos småföretagen fångas upp när utbudet av program och kurser bestäms och dimensioneras, säger Anna Libietis.

Stort behov av kompetensutveckling

Det finns stor förbättringspotential. Endast fem procent av företagen uppger att de använder sig av det offentliga utbildningssystemet för kompetensutveckling. Det offentliga utbildningssystemet med yrkeshögskolan i spetsen måste därför bli mycket bättre på att nå ut till småföretagen och stimulera det skriande behovet av kompetensutveckling.

− Enligt Företagarnas kartläggning är behovet av kompetensutveckling som allra störst bland företag med 10-19 anställda och bland företag med 5-9 anställda, där 81 respektive 75 procent anger att de har behov av att kompetensutveckla sin personal, säger Anna Libietis.  

Småföretagen har jämfört med andra sektorer var för sig små behov av kompetensutveckling, men sammantaget är behoven mycket stora. Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är företagens största tillväxthinder och inom många branscher väntas bristen bli alltmer alarmerande i framtiden. Samtidigt är arbetskraft med yrkesutbildning från gymnasieskola och eftergymnasial nivå allra mest efterfrågad.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna