podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pandemilagen ger restriktioner vassa tänder

Publicerad 12 jan 2021
Med den tillfälliga pandemilagen kan förordningar och föreskrifter utfärdas som är bindande för den som berörs, och att överträdelse kan ge påföljder.
Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Sedan den 10 januari gäller den tillfälliga pandemilagen. Den ger regeringen och myndigheter större möjligheter än tidigare att införa åtgärder avsedda att begränsa smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Vad kan då regeringen göra nu som den inte kunde göra före lagens införande? En hel del, säger Företagarnas näringspolitiska expert Patrick Krassén.

− Det handlar om ett flertal saker, men det viktigaste är att förordningar och föreskrifter nu kan utfärdas som är bindande för den som berörs, och att överträdelse kan ge påföljder, bland annat bland annat vite eller stängning, beroende på situation.

LÄS ÄVEN: Allt du behöver veta om nya pandemilagen

Kostsamt inte följa restriktioner

På tisdagen föreslog Riksåklagaren att den person som gör sig skyldig till överträdelser av de förbudsföreskrifter som kan komma att utfärdas enligt pandemilagen ska kunna få en ordningsbot på 2 000 kronor, utfärdad direkt på plats av polisen.

I fråga om allvarligare fall av smittspridning anser Riksåklagaren att det finns möjlighet att använda annan lagstiftning, som till exempel vållande till sjukdom enligt brottsbalkens tredje kapitel.

Det är inte bara enskilda personer som kan få sanktioner. Länsstyrelserna utövar tillsyn, vid behov med hjälp av polisen, och kan utfärda föreläggande med hot om vite om att bestämmelserna som införs med stöd av pandemilagen måste följas.

Vem får sanktionen om en kund inte följer restriktioner, butiken eller kunden?

− Det är den som bedriver verksamheten som har skyldigheten som är ansvarig, alltså butiken i det fallet. Den enda sanktion som kan drabba enskilda är penningböter, om man bryter mot ett förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde eller förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats, säger Patrick Krassén.

Vad menas med trängsel i den nya lagen?

Pandemilagens syfte är att göra det möjligt att införa frihetsinskränkningar om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-smitta och endast av covid-19-smitta. Den som bedriver verksamheter som berörs i lagen ska se till att trängsel undviks. Men vad är då trängsel?

I lagens författningskommentar anges att trängsel definieras som ”att människor befinner sig så nära varandra att det uppstår en beaktansvärd risk för spridning av sjukdomen covid-19”. Kärnan i definitionen är begreppet ”beaktansvärd risk”, som är hämtat från smittskyddslagen (där det dock används i ett annat sammanhang, nämligen enskildas informationsplikt), men det definieras inte rent praktiskt. Vissa råd har getts av Folkhälsomyndigheten, men inte heller de innehåller någon exakt definition.

− I propositionen resonerar regeringen kortfattat om att det inte uppstår beaktansvärd risk för smittspridning om personer som bor tillsammans, till exempel en familj, umgås i offentligheten. Det säger dock föga om vad som bör gälla för övriga, säger Patrick Krassén.

Ingen garanterad ersättning 

Den mest långtgående åtgärd som den tillfälliga pandemilagen möjliggör är att en verksamhet måste stängas eller förbjudas. Men om exempelvis en handelsplats, ett gym eller en annan verksamhet tvingas stänga, får företaget ersättning då?

− Varken lagen eller den samtidigt beslutade förordningen anger något om ersättning. Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att ersättning ska utgå vid stängning, men än så länge har inte regeringen meddelat något annat än att de stöd som redan finns sedan tidigare, som korttidsstöd och omställningsstöd, ska förlängas, säger Patrick Krassén.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna