podcast news play företagaren I media förmån faq

Detta vill regeringen göra om pandemin förvärras

Regeringen har tagit fram en plan för att kunna sätta in nya smittskyddsåtgärder om läget i pandemin förvärras. Vi går igenom vad den innehåller.
Publicerad 9 dec 2021
Foto: Shutterstock.com

Onsdagen den 7 december presenterade regeringen en åtgärdsplan för införande av ny smittskyddsåtgärder. Enligt regeringen är syftet med åtgärdsplanen att bidra med ökad transparens och tydlighet inför att eventuella nya åtgärder kan komma att införas. Det är alltså inte säkert att åtgärderna kommer att införas.

Det som ligger till grund för regeringens plan är Folkhälsomyndighetens bedömning av behovet av smittskyddsåtgärder. Denna presenterades i en rapport den 2 december.

Vad för slags åtgärder kan bli aktuella?

Liksom tidigare under pandemin gäller att det kan bli aktuellt mer både fler råd och rekommendationer (allmänna råd) och lagstadgade restriktioner.

Vad ska hända för att regeringen ska införa fler åtgärder?

I promemorian om regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder listas övergripande principer för införande av vissa smittskyddsåtgärder. Dessa är:

 • Värna grundläggande fri- och rättigheter och EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet
 • Avstå från åtgärder som är mer långtgående än vad som är nödvändigt för att skydda liv och ha minsta möjliga påverkan på folkhälsan och samhället
 • Beakta smittläget, belastningen i hälso- och sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen
 • Inhämta Folkhälsomyndighetens expertkunskap och underlag.

Vad använder Folkhälsomyndigheten för indikatorer?

När Folkhälsomyndigheten bedömer läget i pandemin och överväger behov av relevanta åtgärder tittar myndigheten på ett flertal indikatorer. Dessa är:

 • Antalet bekräftade fall med covid -19 och antalet sjukhusvårdade, intensivvårdade och dödsfall
 • Trenden i antal bekräftade fall i hela befolkningen och i grupper som löper högre risk att bli allvarligt sjuka
 • Hur många som är vaccinerade i hela befolkningen och i olika grupper
 • Andelen positiva testsvar
 • Var utbrott och smittspridning sker
 • Incidensen (antal händelser i en population under en begränsad tidsrymd) av, och allvarlighetsgraden i, genombrottsinfektioner
 • Särskild hög regional smittspridning och vårdbelastning
 • Nya virusvarianter av särskild betydelse (t ex omikron)
 • Utvecklingen i länder med liknande befolkningsstruktur och vaccinationsgrad.

Kan smittskyddsåtgärder komma att variera inom landet?

Ja, det som avgör om åtgärder ska vara nationella eller regionala är skillnader och likheter i smittspridning, vårdbelastning och vaccinationsgraden i befolkningen.

Hur bidrar regeringens plan till tydlighet?

Införandet av smittskyddsåtgärder ska enligt planen ske i olika steg. Det första steget, steg 1, infördes den 8 december. Utöver detta finns beredskap för att införa steg 2 och steg 3. Varje steg innebär att nya åtgärder läggs till de som redan gäller.

Vad ingår i steg 1?

Utöver de rekommendationer som gällt sedan tidigare och möjligheten att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer gäller nya rekommendationer från den 8 december. Dessa är:

 • Arbetsgivare ska, om möjligt, undvika större samlingar, möjliggöra för anställda att hålla avstånd och i viss utsträckning arbeta hemifrån när det är lämpligt
 • Universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning ska bedriva undervisning på plats, men vidta smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla avstånd vid större samlingar
 • Skolorna ska vidta förebyggande åtgärder vid till exempel konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna
 • Serveringsställen ska undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder
 • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel och välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om det är möjligt
 • Resenärer i kollektivtrafik ska oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt) använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd, både under långväga och kortare resor
 • Kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Vad händer i steg 2?

Om steg 2 blir aktuellt menar regeringen att det kan bli aktuellt med rekommendationer eller föreskrifter som omfattar detta:

 • Endast de statligt anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten ska arbeta från myndighetens lokaler
 • Större samlingar i skolorna bör undvikas
 • Delvis distansundervisning på universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning
 • Icke professionella idrottande vuxna bör avstå från matcher och tävlingar samt lägerverksamhet
 • Större läger av varje slag samt större idrottstävlingar och cuper bör inte arrangeras, men professionella idrottare undantas.

I regeringens promemoria finns sedan en skrivning om att det därtill bli aktuellt med ytterligare åtgärder i steg 2. Många handlar om användandet av vaccinationsbevis som alternativ till andra smittskyddsåtgärder inom fler områden. Vaccinationsbevis skulle kunna införas på mässor, marknader och handelsplatser, i långväga kollektivtrafik, på platser för fritid- och kulturverksamheter och vid privata sammankomster som anordnas i hyrda lokaler eller områden. Dessa skulle då gälla i stället för åtgärder som att begränsa trängsel, ha tak för deltagare, krav på sittande deltagare och storlek på sällskap med mera.

Dessutom nämner regeringen att det kan bli aktuellt att sänka gränsvärdet för antalet deltagare i vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus från dagens 100 personer för när det krävs vaccinationsbevis alternativt smittskyddsåtgärder. Det kan även bli aktuellt med begräsningar i antal personer utan vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Utöver detta nämner regeringen åtgärder för att minska belastningen på hälso- och sjukvården och rekommendationer om testning direkt vid ankomsten till Sverige och att stanna hemma ett antal dagar, utifall nya virusvarianter av särskild betydelse upptäcks i andra länder.

Vad händer i steg 3?

Om steg 3 blir aktuellt menar regeringen att det kan bli aktuellt med rekommendationer eller föreskrifter som omfattar detta:

 • Vuxna personer bör begränsa sina nära kontakter och umgås på ett sätt som minskar risken att sprida smittan
 • Delvis fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan
 • Sociala evenemang samt fritidsaktiviteter, läger och cuper för barn och unga bör ställas in.

Också i steg 3 har regeringen ett avsnitt i promemorian om att det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder än de som här listats. Det gäller som vid steg 2 möjlighet att ytterligare sänka gränsvärdet för antalet deltagare och besökare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, samt att ytterligare kunna begränsa antalet personer utan vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

De smittskyddsåtgärder som kan bli aktuella som alternativ till vaccinationsbevis eller tillsammans med sådana skärps i detta steg. De kan handa om storlek på sällskap, aviserade sittplatser, begränsade öppettider på serveringsställen, maxantal personer per kvadratmeter på vissa handelsplatser, marknader inomhus och fritids- och kulturverksamheter inomhus.

Regeringen nämner även att det i steg 3 kan bli aktuellt att införa besöksförbud inom omsorgen, trots att det är en mycket ingripande åtgärd.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.