podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas granskning av Svevias anbudsgivande

Publicerad 27 jan 2020
Svevia lägger anmärkningsvärt låga bud i förhållande till sina privata konkurrenter.
Snittavvikelsen mellan Svevia och första förlorande anbud på de tio största affärerna är drygt 13 procent och hela 23 procent på alla anbud som Företagarna har granskat.

Företagarna har granskat de anbud som Svevia har vunnit offentliga upphandlingar hos Trafikverket under perioden 2013-08-21 till 2018-07-03. Under denna period har vi fått ut 285 upphandlingsprotokoll via en direkt begäran från Trafikverket. Det tog Trafikverket cirka en månad att få fram alla dokument, då man inte har en central databas för ändamålet. Med den anledningen kan antalet vunna upphandlingar vara troligtvis fler än vad som har gåtts igenom.

Största leverantören till Trafikverket

Efter att ha gått igenom anbuden kan vi dra ett antal slutsatser. Svevia är det bolag som är den största leverantören till Trafikverket när det avser vägunderhåll, anläggning av vägar och vägmarkeringar. Det bekräftas också via officiella källor från Näringsdepartementet, Konkurrensverket och Svevia själva.

Vi kan konstateOU_antalupphandlingar.pngra att Svevia lägger anmärkningsvärt låga bud i förhållande till sina privata konkurrenter. Under den period vi granskat var värdet på det största anbudet som bolaget vann 285 miljoner kronor för utförande av basunderhåll på allmänna vägar i Örnsköldsvik. (daterat 2018-02-01). Närmsta förlorande konkurrent var då Skanska Industrial Solutions AB med ett anbud på 316 miljoner, vilket är en procentuell skillnad på 11 procent. Minsta skillnad mellan Svevia och första förlorade anbud var ett anbud på basunderhåll på allmänna vägar i norra Bohuslän. Där vann Svevia uppdraget med ett anbud på 257 miljoner kronor. Närmsta förlorande anbud kom från Peab Anläggning med 258 miljoner.  Största skillnaden hittar vi i en upphandling genomförd för basunderhåll väg i Väsby (Stockholm). Där vann Svevia anbudet med 262 miljoner kronor. Närmsta förlorande anbud lade 461 miljoner kronor vilket är en skillnad på över 75 procent.  

Svevias anbud får andra företag att avstå

En annan anmärkningsvärd analys om vi tittar på de 10 största anbuden som Svevia har vunnit är att i fem av fallen har endast ett privat företag varit med och lämnat anbud. Detta att jämföra med snittet som Konkurrensverket har kommit fram till att det är fyra företag med per anbud, för att få en rättvisande konkurrens. De andra företagen har inte funnit det värt att räkna på anbuden, trots att affärerna är på över 200 miljoner kronor eller mer. Den stora skillnaden mellan Svevia och närmsta förlorande anbud är även något som är en genomgående trend även för de mindre anbuden, där det är stora skillnader mellan Svevia och förlorande anbuden.

Slutsatserna från att ha analyserat anbuden i en rad olika upphandlingar där Svevia vunnit dem är dels att bolaget i vissa fall lagt anmärkningsvärt lägre bud än närmaste konkurrent. En ytterligare slutsats som kan dras är att Svevias strategi om att i första hand fokusera på tillväxt och en ökad omsättning snarare än vinst kan förklara varför bolaget lagt förhållandevis aggressivt låga anbud.

Konkurrensen fungerar inte

Svevia har enligt Näringsdepartementet inget särskilt beslutat samhällsuppdrag utan ska verka på strikt affärsmässiga villkor. Svevia har en stark tillväxtagenda på en fungerande privatmarknad. Division anläggning har under flera år gått med förlust och det kan konstateras att underprissättning skett under de år som Företagarna gjort sin granskning. Detta kan inte vara förenligt med hur staten ska agera som långsiktig och hållbar ägare.

OU_anläggningsarbete.png

Trafikverket, tidigare Vägverket, hade tidigare rollen som både beställare och utförare. Efter uppdelningen av rollarna finns det fortfarande många kopplingar mellan Trafikverket och Svevia som lever kvar och som visar på att det inte finns en fullt fungerande konkurrens på marknaden. Staten bör löpa linan fullt ut och verka för en fungerande marknad inom detta område, både för att vi som skattebetalare ska få valuta för de 36 miljarder kronor som Trafikverket upphandlade för under 2018 och för att vi ska säkerställa att en hög innovationskraft bland de bolag som verkar inom området uppehålls. Med ett statligt bolag som är starkt tillväxtfokuserat tar det bort innovationsförmåga hos de privata aktörerna och det leder till en allt sämre marknad på sikt.

Reformera statens ägarpolicy

Statens styrning av de statliga bolagen regleras genom flera lagar och regler. Vi anser att det är viktigt att den nuvarande ägarpolicyn för statliga bolag uppdateras med en konkurrensklausul som också reglerar hur de statliga bolagen får och bör agera på marknader där det finns privata och fungerande alternativ. Statliga bolag skall inte få bedriva en expansiv strategi och ta marknadsandelar på en fungerande marknad.

Riksrevisionen har i flera rapporter pekat på att staten inte fullgör sina plikter som ägare för de statliga bolagen. Man har bland annat lyft frågan kring vilken riskaptit bolagen skall ha, via en så kallad riskpolicy. Vi anser att det är nödvändigt att för de statliga bolag som inte har ett samhällsuppdrag får tydligare och strikta ramar.

Fakta Svevia


Svevia bildades 2009 genom att Vägverket Produktions bolagiserades från Vägverket. Tanken från den då borgerliga regeringen var att öka konkurrensneutralitet, minska risken för korssubventioner och öka produktiviteten på marknaden. Svevia bedriver i dag entreprenad, service och uthyrningsverksamhet inom områdena trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet.  Svevia har enligt uppgift 30 procent (2017) av marknaden för skötsel av landets vägnät. Trafikverket är Svevias absolut största kund och står för minst hälften av omsättningen på 7,5 miljarder kronor (2017). Bolaget har från staten ett lönsamhetskrav med avkastning på eget kapital med 20 procent, men nådde inte upp till detta utan hade vid utgången av 2017 ett utfall på 12 procent.

Bolagets division för Anläggning har sedan starten dragits med förlust. Ett återkommande problem som bolaget ännu inte kunnat åtgärda. Det är framförallt ett par större projekt i Stockholmsområdet som bolaget har arbetat med sedan 2016 som går med förlust. Dessa projekt har planerats att vara färdiga till första halvåret 2019. En del i åtgärdspaketet är att Svevia ska i fortsättning välja att lägga anbud på projekt som bättre går ihop med bolaget organisation.

Av Svevias pressmeddelande den 15 september 2019 om Trafikverkets upphandling av driftkontrakt för vägunderhåll så rapporterades att Svevia vann 12 av 20 kontrakt, till ett sammanlagt värde av 1 740 miljoner kronor. Att Svevia räknar hem mer än hälften av uppdragen anser de själva vara rimligt då bolaget är Sveriges största vägentreprenör.

Fler nyheter från Företagarna