headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Hållbarhetspolitiken måste anpassas för småföre...
Philip Thunborg, utredare och expert på hållbarhetsfrågor på Företagarna, menar att hållbarhetspolitiken tydligt måste ta de mindre företagen i beaktande för att politiken ska vara effektiv.

Hållbarhetspolitiken måste anpassas för småföretagen

14 mar 2019
Hållbarhet i allmänhet och klimat- och miljöfrågorna i synnerhet engagerar på många håll i samhället, även bland landets småföretagare. Det blev tydligt när Företagarna tillsammans med Fossilfritt Sverige och Beyond intent tidigare i veckan presenterade rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om på ett fullsatt seminarium.

Som rapportnamnet avslöjar ser Sveriges företagare konkurrensfördelar med att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete, och hållbarhetsfrågorna har en given plats i många verksamheter runt om i landet. De allra flesta företagen, nästan nio av tio, tycker att det är viktigt att ta samhällsansvar och att bedriva ett hållbarhetsarbete.

Bland de 63 procent som redan idag bedriver ett hållbarhetsarbete har många sett ökad lönsamhet och förbättrade kundrelationer. Utöver känslan av att ta ansvar är den största drivkraften just att stärka företagets konkurrenskraft. Med ökade krav från kunder och allmänheten behöver företagen anpassa sig. Troligtvis kommer vi även se att det blir allt mer viktigt när företagen ska locka till sig arbetskraft.

Klimatfrågan viktig för företagen

Hållbarhet är ett brett begrepp som innefattar många aspekter. I undersökningen ser vi att de områden som företagare framför allt arbetar med i fallande ordning är miljö, arbetsförhållanden och företagsetik. Miljö, exempelvis klimatpåverkan, är det område inom hållbarhet som företagen överlägset arbetar mest med.

Det märks att klimatfrågan är viktig.  Hela 57 procent har ambitionen att minska sina utsläpp och nästan lika många har redan vidtagit någon form av åtgärd för att göra så. Samtidigt ser vi att de största hindren för företagen att minska sina utsläpp är affärsrelaterade, så som ökade kostnader och brist på affärsnytta.

Ökade krav från staten, mer regler och administration riskerar att fungera kontraproduktivt och stå i vägen för företagens möjligheter att bli mer hållbara. Undersökningen visar att företagen tror att klimatpolitiken kommer att påverka deras verksamheter i hög grad under den närmsta framtiden, vilket visar på vikten av att ha en långsiktig och förutsägbar politik som underlättar för företagen att bidra till omställningen.

Krävs kunskap och information

Företagens medskick för att accelerera utvecklingen framåt är att det behövs stöd och kunskap, affärsmotiverande ekonomiska incitament, och en långsiktighet som ger fog för investeringar för ökad hållbarhet. Upphandlingar, särskilt från offentlig sektor, behöver vara enkla, tydliga och anpassade efter småföretagens förutsättningar. Annars riskerar de att hämma företagens möjligheter att delta i upphandlingar.

Allt detta pekar på vikten av att den politik som ska formas under denna mandatperiod behöver anpassas efter småföretagens förutsättningar. Januariöverenskommelsen, som ska lägga grund för mycket av det sakpolitiska innehållet de kommande åren, har en tydligt grön prägel. För att den ska nå framgång har småföretagen en avgörande roll. Det är därför viktigt att klimatpolitiken blir så effektiv som möjligt, inte så dyr som möjligt.

Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap