För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från och med den 1 juli 2019

Publicerad 12 jun 2019
När vi vänder kalenderblad börjar en rad nya lagar och regler att gälla. Här har Företagarnas rådgivare sammanställt det viktigaste som du behöver ha koll på.

Höjt tak för Rut-avdrag 

Det nuvarande taket för Rut-avdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Det höjda taket för Rut-avdrag föreslås dock gälla för hela beskattningsåret 2019.  

Mer information om Rut-avdraget

Regeringens proposition 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag 

En andel i ett fåmansföretag ska inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar. Vid tillämpningen av utomståenderegeln ska det bortses från undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet.  

Bestämmelsen om att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses vara kvalificerad under vissa omständigheter föreslås tillämpas på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019. 

Mer information om generationsskifte i fåmansbolag 

Regeringens proposition 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 

Sänkt moms på e-publikationer 

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6 procent. Det innebär produkter som tillhandhålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet. 

Mer information om sänkt moms på e-publikationer

Regeringens proposition 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt
mervärdesskatt på elektroniska publikationer

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas 

Den särskilda löneskatten på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas. Den särskilda löneskatten avskaffas även på bl.a. inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. De nya reglerna tillämpas på ersättningar som betalas efter den 30 juni 2019 respektive inkomster som uppbärs efter den 30 juni 2019. 

Mer information om avskaffad särskild löneskatt för äldre

Regeringens proposition 2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre 

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 

Skattereduktion gäller för gåvor till godkända gåvomottagare. Endast gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor räknas in i underlaget. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger 2 000 kronor görs ingen skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 1 500 kronor.  

En godkänd gåvomottagare ska lämna kontrolluppgift om en sådan gåva som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor om den som lämnat gåvan är känd. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som tagits emot under året. 

Mer information om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Regeringens proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell
verksamhet

Sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket och fryst BNP-omräkning 

Befrielsen från koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet fr.o.m. den 1 juli 2019 är 1 930 kronor per kubikmeter. Under tiden fr.o.m. den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019 kommer nedsättningen vara 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten.  

Skattebeloppen för bensin och diesel som årligen bestäms genom en omräkning utifrån dels faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI), dels ett schabloniserat tillägg av två procentenheter för att beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP), tillfälligt under perioden den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019 enbart ska grunda sig på faktiska förändringar i KPI. 

Förskolor ska ledas av rektor 

Den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef. Rektorer för förskoleenheter ska omfattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter tillträdandet av anställningen och vara genomförd inom fem år efter tillträdesdagen.  

Mer information om att förskolor ska ledas av rektor

Regeringens proposition 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

Rökförbudet utomhus utvidgas 

Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus från den 1 juli 2019, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  

Det är den som äger eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna ansvarar för att bestämmelserna följs. I fråga om entréer är det den som disponerar det rökfria utrymmet innanför entrén som ansvara för att bestämmelserna följs.  

Det innebär att den som ansvarar för det rökfria utrymmet ska tydligt skylta och informera om rökförbudet och ska vid behov ingripa med information och tillsägelser om någon bryter mot rökförbudet. Den som bryter mot rökförbudet får avvisas. 

Mer information om utökat rökförbud utomhus

Regeringens proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter

Riksdagens betänkande 2018/19:SoU3 (riksdagen ändrade ikraftträdandet till 1 juli) 

Föräldraledighet och föräldrapenning till fler 

Sambo till förälder likställs med förälder i föräldraledighetslagen, vilket ger rätt till ledighet från arbetet i vissa fall m.m. Dessutom likställs sambo med förälder vad gäller föräldrapenningförmåner även om sambon inte tidigare har varit gift med föräldern eller har gemensamma barn. Tidigare gällde detta bara för tillfällig föräldrapenning.  

Mer information om föräldraledighet och föräldrapenning till fler

Regeringens proposition 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer
och reserverad grundnivå

Alkoglass m.fl. varor med alkohol regleras som alkoholdrycker 

Produkter som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdrycker. Regleringen omfattar bl.a. försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn. Systembolaget ska anförtros försäljningen av de alkoholdrycksliknande preparaten. De alkoholdrycksliknande preparaten regleras på liknande sätt som alkoholdrycker vid marknadsföring i radio och tv. Även att de straffbestämmelser i alkohollagen som gäller för alkoholhaltiga drycker vad avser olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering också ska avse alkoholdrycksliknande preparat.  

Mer information om reglering av alkoglass m.fl. produkter

Regeringens proposition 2018/19:59 reglering av alkoglass m.fl. produkter

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna