headphones newspaper video-player
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Allt fler tecken tyder på ett försämrat konjunkturläge

8 jan 2019
Företagsklimatet i EU försämrades markant i december enligt EU-kommissionens ledande indikator.

Även EU:s konfidensindikator sjunker över hela linjen och sentimentet, vilket man kan läsa om i bland annat Dagens Industri.

– Redan under våren kunde vi se tecken på att konjunkturläget är på väg att försvagas. Då genomförde vi vår stora konjunkturmätning Småföretagsbarometern. Den visade framförallt att förväntningarna inför 2018 inte införlivats och att företagen hade än lägre förväntningar inför 2019, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Oro på bostadsmarknaden

Till exempel visade Småföretagsbarometern att utfallet för konjunkturindikatorn (nettotal) för byggsektorn blev betydligt lägre än väntat. Nettotalet blev 66 jämfört med förväntat nettotal på 100, prognosen för 2019 är också betydligt lägre ställd och landar på nettotal 80. Detta är värt att notera eftersom oro på bostadsmarknaden och en hastig inbromsning av bostadsbyggandet riskerar att få en negativ inverkan även på andra sektorer.

Ovanstående bekräftas av en rad andra observationer. Bland annat konstaterar Konjunkturinstitutet i sin senaste konjunkturlägesrapport från 19 december att: ”Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Investeringarna, inte minst bostadsinvesteringarna, som har bidragit starkt till efterfrågetillväxten minskar nu något 2019.”

Konkurserna ökar 

Sveriges byggindustrier bekräftar också bilden i sin konjunkturrapport från 24 oktober: ”Högkonjunkturen består ännu en tid men har passerat toppen och övergått i en avmattningsfas. Globalt dämpas tillväxten av handelskrig och stigande räntor. Här hemma råder politisk instabilitet samtidigt som en kraftig nedgång i produktionen av nya bostäder drar ner tillväxten i svensk ekonomi. Anledningen till att bostadsbyggandet faller är främst de omfattande kreditrestriktioner som införts de senaste åren och som påverkar såväl företag som enskilda hushåll. Samtidigt fortsätter byggandet av både lokaler och anläggningar att öka och med en så kluven byggmarknad blir den samman-tagna utvecklingen medioker trots goda förutsättningar.” 

Tillsammans med mindre optimistiska framtidsutsikter hos marknadsbedömare, inköpschefer och bankchefer, tyder även ökningen av antalet konkurser på att konjunkturläget håller på att förändras. Detta bekräftas också av att konkurserna ökar i viktiga branscher som bygg-, hotell- och restaurangnäringen enligt upplysningsföretaget UC.

Nu behövs kloka reformer 

Även om konjunkturen fortfarande är stark talar det mesta för att toppen har passerats. Konjunkturläget kommer förändras och den svenska ekonomin kan vara på väg in i lågkonjunktur.

– Politiker och beslutsfattare behöver möta konjunkturutvecklingen med kloka reformer som underlättar för företag att anställa och anpassa sig till förändringar i efterfrågan. Företagsklimatet och näringslivets konkurrenskraft behöver sättas högre upp på den politiska agendan, säger Daniel Wiberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD