headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Räntehöjning rycker närmare

6 sep 2018
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg menar att det finns tecken som tyder på att en räntehöjning kan komma redan i december. Så här påverkar det små och medelstora företag.

I dag har Riksbanken publicerat sitt beslut om styrräntan. Den lämnas oförändrad.

– Riksbanksdirektionen kommunicerar att de inte är nöjda med den underliggande inflationen, men kronan har försvagats mer än väntat, samtidigt som ekonomin går på högvarv. Sammantaget blir är signalen därför att en första räntehöjning kan bli aktuellt i december, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Osäkerhet om räntan

Mycket talar för en första räntehöjning i slutet på hösten, men det finns också det som talar för att Riksbanken kan komma att dröja med en höjning till våren 2019. Den svenska konjunkturen är mycket stark och inflationen ligger för tillfället något över målet på 2 procent. Den underliggande inflationen, där energipriserna är borträknade, är emellertid fortfarande lägre än Riksbankens prognos. Den låga underliggande inflationen beror alltså i hög grad på faktorer som Riksbanken inte kan styra. Vilket bidrar till osäkerheten om när en räntehöjning kommer.

Samtidigt har kronan försvagats kraftigt under det senaste halvåret, kanske för mycket, vilket skulle kunna tala för att en räntehöjning trots allt blir aktuellt före årsskiftet.

– Liksom tidigare tror jag att en räntehöjning får en ganska begränsad effekt på små och medelstora företag. Företag som är verksamma inom import och export påverkas givetvis av en stärkt krona till följd av högre ränta, men effekterna kommer troligen att bli relativt små, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Svagare konjunkturläge

Den svenska konjunkturen fortsätter att utvecklas starkt och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Osäkerhet råder dock kring konjunkturutvecklingen framöver, tecknen blir allt fler på att en vändning ner mot ett svagare konjunkturläge. Det finns också en ökad osäkerhet kring styrkan i den globala konjunkturen med hot om handelskrig och en hård Brexit. Även om det underliggande konjunkturläget är gott, riskerar även den inhemska politiska situationen bidra till osäkerheten och, inte minst om det blir en stökig politisk period efter valet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap