För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vita jobb-beslut ger värdefull vägledning

Publicerad 22 jan 2016
Konkurrensverket anser att när ett ombud anlitas för kontrollfunktioner är det viktigt att säkerställa att uppföljningen kan genomföras på ett oberoende sätt, vilket bland annat innebär att ombudet inte ska ha några egenintressen.
Ulrika Dyrke

Konkurrensverket har fattat beslut i ett ärende som rör Malmö stads tillämpning av den så kallade Vita-jobbmodellen, där fackliga LO-ombudsmän anlitas för kontroll av leverantörerna.

Företagarna beklagar att Konkurrensverket har avskrivit ärendet. Vi ser dock positivt på att verket lämnar flera viktiga kommentarer som är till vägledning i framtida liknande situationer, kommenterar Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.

Konkurrensverket slår fast att en upphandlande myndighet har stort utrymme att välja hur de vill följa upp sina kontrakt. En upphandlande myndighet kan anlita ett ombud vid uppföljning och har rätt att bestämma vem som ska anlitas.

Om den upphandlande myndigheten redan på förhand vet vem som kommer att anlitas för kontroll så är det lämpligt att detta anges i förfrågningsunderlaget.

Upphandling i sedvanlig konkurrens

– Det bästa är förstås om den upphandlande myndigheten själv kan genomföra uppföljningen av kontraktet. Det framstår dock rimligt att en upphandlande myndighet som inte själv förfogar över resurser för att kunna genomföra den kontroll som behövs kan anlita någon extern för detta uppdrag. Det viktiga medskicket från Företagarna är att ett sådant uppdrag i så fall måste upphandlas i konkurrens i sedvanlig ordning - inte per automatik tilldelas fackliga ombudsmän, säger Ulrica Dyrke

"Olyckligt och oklokt att skrämma bort företag från att delta i offentliga upphandlingar av det skälet att kontrollen utförs av fackliga ombudsmän."

När ett ombud anlitas för kontrollfunktioner är det enligt Konkurrensverket viktigt att säkerställa att uppföljningen kan genomföras på ett oberoende sätt, vilket bland annat innebär att ombudet inte ska ha några egenintressen.

– Detta är ett viktigt statement. Fackliga ombudsmän kan knappast anses vara oberoende aktörer utan egenintressen. Både leverantörer med och utan kollektivavtal kan uppleva stora utmaningar med facklig inblandning i uppföljningen av upphandlade kontrakt.

– Det vore olyckligt och oklokt att skrämma bort företag från att delta i offentliga upphandlingar av det skälet att kontrollen utförs av fackliga ombudsmän, säger Ulrica Dyrke.

Konkurrensverket slår även fast att en leverantör inte ska behöva finna sig i att ombudet tar ovidkommande hänsyn eller vidtar oproportionerliga utredningsåtgärder. Verket framhåller att den upphandlande myndigheten tydligt bör reglera vad som ingår i ombudets uppdrag.

– I fråga om upphandlingen av bevakningstjänster i Malmö stad ges den fackliga kontrollanten bland annat möjlighet att göra platsbesök hos leverantören och ska även ges tillgång till samtliga dokument som efterfrågas. Detta framstår som betydligt mer omfattande befogenheter än de ramar som Konkurrensverket anger, säger Ulrica Dyrke.

Utstationeringsdirektivets bestämmelser ska respekteras

Frågan om det kan röra sig om en upphandling med gränsöverskridande intresse eller ett kontrakt som kan vara av intresse företag som utstationerar arbetskraft berörs av Konkurrensverket, som dock inte tar ställning. Verket konstaterar dock att utstationeringsdirektivets bestämmelser ska respekteras.

– En intressant och viktig fråga är om och i så fall hur en utländsk leverantör ska kunna kontrolleras av svenska fackliga kontrollanter. Som Konkurrensverket framhåller ska likabehandlingsprincipen gälla för alla leverantörer, oavsett om de är svenska eller utländska. Detta kan bli en viktig knäckfråga när Vita jobb-modellen ska tillämpas, säger Ulrica Dyrke.

Betydelsefullt med uppföljning

Konkurrensverket betonar även vikten av att avtalsuppföljning sker. Detta instämmer Företagarna i. Som även Konkurrensverket framhåller är det betydelsefullt med uppföljning för att skapa goda, seriösa avtalsrelationer med leverantörerna och för att motverka oseriösa leverantörer och konkurrenssnedvridningar.

– Uppföljning under avtalstiden är mycket viktigt. Det gäller dock att hitta ändamålsenliga och rimliga system för att genomföra kontrollen, avslutar Ulrica Dyrke.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna