För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

14 lite mer okända satsningar i budgeten

Publicerad 23 sep 2015
Vi bad Daniel Wiberg och Erik Ageberg på Företagarnas analysavdelning att identifiera några av regeringens lite mer okända satsningar och åtgärder i budgeten.

Ja, det som först och främst kännetecknar budgeten är ju att den är luddig i kanterna. Det finns en hel del så kallade satsningar på samordning, strategier, kommissioner och kommittéer. Det ska till exempel utvecklas både en nyindustrialiseringsstrategi och en nationell cykelstrategi.

Den nationella cykelstrategin går ut på att, tillsammans med kommuner och andra aktörer, verka för ökad och säker cykling. Nyindustrialiseringsstrategin inriktas på att stärka Sveriges konkurrensfördelar med fokus på högt kunskapsinnehåll i industriell produktion. Den kommer att behandla områden som kompetensförsörjning, forskning och innovation, digitaliseringens möjligheter och resurseffektivitet.

Under mandatperioden föreslår regeringen i sitt jobbpaket satsningar på 250 miljoner kronor på Göta kanal och dess närområde. Detta tillsammans med regeringens industrisatsning för snarare tankarna bakåt i tiden än framåt.

Regeringen ska också presentera en ny exportstrategi för att främja svensk export. Men det är ännu oklart vad det exakt innebär. Regeringen föreslår dessutom att medel avsätts för en livsmedelsstrategi, som bland annat ska bidra till en bättre konkurrenskraft och produktion i hela livsmedelskedjan.

Även skolan behöver stärkas och därför vill regeringen att alla parter sluter upp kring en strategi för kompetensförsörjningen.

För att underlätta för fler konsumenter att agera hållbart har regeringen inlett arbetet med en strategi för hållbar konsumtion. Regeringen avsätter därför 3 miljoner kronor årligen inom ramen för Konsumentverkets arbete.

Aggressiv marknadsföring från långivare leder till ökad risk för överskuldsättning och regeringen arbetar därför nu med att ta fram en strategi som syftar till att motverka överskuldsättningen.

Regeringen har också tillsatt en särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kultur-skolan.

Investeringar i energisystemet är ofta långsiktiga till sin natur och har långa ledtider. Därför har regeringen tillsatt en energikommission med syfte att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.

För att stärka yrkets attraktivitet har regeringen inlett en nationell samling för läraryrket.
Och för en översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande har regeringen tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté.

Vidare har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppgift att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling på Sveriges landsbygd. En annan lite okänd åtgärd är att regeringen ger Statens väg- och transport-forskningsinstitut (VTI) i uppdrag att genomföra en studie om hur medborgares vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på landsbygden kan öka. Just på landsbygden kanske bristen på kollektivtrafik snarare än viljan är det som saknas.

Flera av regeringens strategier, kommissioner, kommittéer och samordningar är förvisso behjärtansvärda men utgör inte de lösningar som kan förväntas av en regering som får carte blanche av riksdagen i sitt budgetarbete. Mer konkreta åtgärdsförslag kommer förhoppningsvis framöver. Kanske behövs det även en nationell samordnare för strategier?

 

Cykel vs småföretagande 

En fingervisning av regeringens prioriteringar kan upptäckas genom en snabb sökning i budgeten. Här nämns cykel och cykelrelaterade frågor sju gånger medan småföretagande nämns två gånger. Samordnare, kommittéer och strategier skapar inte fler jobb. Företagare skapar jobb.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna