podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny EU-färdplan ska öka företags möjligheter - ett steg i rätt riktning

Publicerad 30 okt 2015
EU-kommissionen vill satsa på mindre och nystartade företag i ny färdplan. Välkommet, tycker Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

En fördjupad och rättvisare inre marknad, med ökade möjligheter för enskilda och företag var målet med den färdplan som Europeiska kommissionen presenterade på torsdagen. Ett av tre fokusområden är mindre och nystartade företag.

- Sammantaget är det välkomna besked och en färdplan i rätt riktning. Åtgärder som skapar möjligheter för nya och mindre företag att växa skapar förutsättningar för jobb och tillväxt – grunden för en högre välfärd inte bara i Sverige utan i hela EU, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Anpassa för dagens Europa

Färdplanen är en viktig del av EU:s investeringsplan för Europa. Den inre marknaden ger ökade möjligheter för yrkesverksamma och företag, och ett större utbud och lägre priser för konsumenterna. Den ger möjlighet att resa, bo, arbeta och studera var man vill.

Dessa möjligheter utnyttjas dock inte alltid, på grund av olika omotiverade regler eller hinder. EU kommissionen vill därför anpassa den inre marknaden för att återspegla dagens verklighet, så att innovativa idéer och nya företagsmodeller kan utvecklas.

-   Den nya färdplanen är verkligen ett välkommet initiativ. Det är mycket bra att EU kommissionen på detta sätt fokuserar på mindre och nystartade företags möjligheter. Sedan är det ju som vanligt nationella regeringar som ska implementera planen och vida de åtgärder som man enats om i Bryssel. Förhoppningsvis kommer även den svenska regeringen att ta till sig budskapet och verkligen försöka omsätta färdplanens tankar i konkreta åtgärder, säger Daniel Wiberg.

Satsar på tre områden

Färdplanen innebär också att EU kommissionen vill satsa särskilt på tre områden som på ett tydligt sätt kan förbättra mindre företags möjligheter och utvecklingspotential.

  • Det första området gäller mindre och nystartade företag.

Nystartade företag har mycket att bidra med till ekonomin, men många entreprenörer lämnar EU eftersom de inte lyckas få ut sina innovativa idéer på marknaden. För att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering håller man nu på att utforma åtgärder inom ramen för investeringsplanen och kapitalmarknadsunionen. 

Kommissionen tänker också förenkla reglerna för mervärdesskatt, minska kostnaderna för företagsregistrering, lägga fram förslag om insolvensrätt för företag och göra all information om lagstiftningskrav tillgänglig via en enda gemensam digital ingång. 

Man ska även utarbeta tydliga regler om immateriella rättigheter som ska vara gynnsamma för små och medelstora företag, och man ska även vidta nödvändiga åtgärder för att göra det enhetliga patentsystemet attraktivt och ekonomiskt överkomligt för alla företag som vill förverkliga sina idéer.

  • Det andra området som EU kommissionen belyser i den nya färdplanen gäller innovativa tjänster.

Kommissionen kommer att ta fram en europeisk agenda för delningsekonomin. Nya företagsmodeller ger fördelar till såväl invånare som företag och bidrar till att optimera användningen av befintliga resurser.

Det uppstår dock vissa frågor. Kan befintliga bestämmelser fortfarande användas? Behövs det nya regler? Allmänpolitiska mål för exempelvis konsumentskydd, beskattning och arbetsrätt måste även fortsättningsvis gälla.

- Detta är ett område som verkligen behöver en gemensam samordning. Vi ser över hela världen, även i Sverige, hur nya branscher växer fram till följd av digitaliseringen och den så kallade delningsekonomin, säger Daniel Wiberg.

- Här tänker jag på exempelvis boendetjänsten Airbnb och taxitjänster som UBER, nya affärsmodeller som utmanar befintliga företag och aktörer. Eftersom dagens ekonomi är internationellt sammanlänkad måste vi samarbeta för att få fram vettiga och kloka regleringar som både skyddar arbetstagare, företag och konsumenter men som samtidigt inte förhindrar utveckling och innovation.

  • Det tredje området rör arbete och tjänster.

Kommissionen vill förbättra möjligheterna att arbeta och driva företag i andra länder. Man vill förbättra erkännandet av yrkesmässiga kvalifikationer och göra det lättare att tillhandahålla tjänster över gränserna, såväl företagstjänster som tjänster inom byggsektorn och andra sektorer som skapar tillväxt.

Tillsammans gör de här åtgärderna det enklare för företag och yrkesverksamma att få tillgång till nya marknader, så att de kan växa från små nationella aktörer till stora EU-aktörer.

- Även inom dessa områden är det bra med en gemensam och samordnad strategi. Konkurrens är avgörande för att marknadsekonomin ska fungera och samtidigt måste befintliga företag som tar ansvar och följer regler skyddas i förhållande till oseriösa aktörer och fusk, säger Daniel Wiberg.

Mer rättvisa för konsumenter

EU kommission identifierar också ett fjärde område, konsumenterna. Kommissionen kommer att vidta åtgärder för att konsumenter som vill köpa tjänster eller produkter i ett annat medlemsland, på nätet eller i butik, inte ska råka ut för skillnader i pris, försäljningsvillkor eller leveransalternativ, om det inte är motiverat av objektiva och kontrollerbara skäl.

Kommissionen och de europeiska konsumentcentrumen får ofta ta emot klagomål från konsumenter om omotiverade skillnader i behandling på grund av nationalitet eller bostadsort.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna