podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagen vill växa - men saknar finansiering

Publicerad 24 mar 2015
Företagarnas finansieringsrapport 2015 visar att de svenska småföretagen upplever betydande svårigheter med att få finansiering till sin verksamhet och för investeringar. Därmed hämmas småföretagens tillväxt och jobbskapande.

Företagarnas panel är ett undersökningsverktyg för Företagarna i syfte att mäta företagares åsikter och påverkan av olika händelser i omvärlden. Vi ställde frågor kring finansiering till cirka 4 001 företagare varav 1 206 medlemmar i panelen svarade. 

Panelundersökningen visar att 90 procent av småföretagen vill växa. Men att hälften av alla av Sveriges småföretagare anser att det är ganska eller mycket svårt att få extern finansiering till löpande verksamhet och investeringar.

Undersökningen visar att småföretagen i stor utsträckning använder checkkredit både för löpande verksamhet och investeringar. Småföretagen är också beroende av finansiering från ägare och dennes närstående och familj. Tillsammans tyder detta på ett fortsatt stort finansieringsbehov, inte enbart genom eget kapital utan också till stor del i form av lånekapital.

Finansieringssvårigheterna kan ha flera olika förklaringar; svårare och/eller dyrare att få banklån, kunder som inte betalar, sämre tillgång på riskkapital och längre betaltider. Den viktigaste faktorn är dock svårigheterna att få nya krediter och att utvidga befintliga banklån samt den höga kostnaden för banklån.

Kostnaderna för banklån och krediter till företag tycks fortfarande vara höga i förhållande till aktiemarknadens avkastning och det låga ränteläget. Troliga förklaringar är bristfällig information mellan kreditgivare och låntagare, men också regelverk som påverkar finansieringsaktörernas utlåning till företag.

Baserat på denna undersökning och tidigare finansieringspaneler föreslår Företagarna en rad åtgärder för att underlätta finansieringen till småföretagen.

  • Ställ krav på att bankerna öppet redovisar riskvikter för olika kundsegment och deras grunder. Alla småföretag är inte högrisklåntagare.
  • Låt inte bankerna slippa undan, utan uppmärksamma företagskrediter på samma sätt som bolåneräntor i förhållande till bankernas vinst. Här har både media och de finansiella myndigheterna en viktig roll att spela.
  • Underlätta för fler utmanare till storbankerna för en bättre konkurrens på bankmarknaden. Företagarna vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över etableringshinder på den svenska bankmarknaden, utredningen bör även ta ställning till regionala förutsättningar för kreditgivningen.
  • Sänk skatten för personaloptioner. Gör det möjligt för småföretag att använda optioner för att låta personalen få del av företagens värdeutveckling. Detta blir än viktigare i ett kunskapssamhälle och för nystartade företag. Genom att själv deltagit i värdetillväxten i ett växande bolag, kan fler personer själva investera i andra växande bolag som affärsänglar och riskkapitaliseter.
  • Gör det lättare att växa med eget kapital. Undersök möjligheterna att vidga investeraravdraget för den som investerar i onoterade bolag genom bolag vid start eller nyemission. I sammanhanget bör det även undersökas ifall Investerarasparkontot kan öppnas för investeringar i onoterade bolag.
  • Säkerställ att betaltiderna kortas, och se till att den offentliga sektorn föregår med gott exempel. Här måste givetvis politiker på alla nivåer bättre kontrollera sina organisationer.
  • Alternativa finansieringslösningar. När bankfinansiering blir allt svårare att få för allt fler företagare, delvis på grund av att företagarna idag är annorlunda mot gårdagens måste företagare börja se sig om efter alternativa finansieringslösningar. Detta inkluderar utökade möjligheter till så kallad crowdfunding och crowdlending. Genom ett förenklat regelverk kan också finansiering via företagsobligationer göras enklare, effektivare och mer flexibelt, vilket gör marknaden mer lämpad för små och medelstora företag.
  • Säkerställa att de statliga finansieringsinsatserna verkligen kommer de små och växande företagen till del genom ett ökat fokus på sådd-fasen. Utökad lånefinansiering genom exempelvis innovationslån kan vara en framkomlig väg. Genom de statliga aktörerna bör företagen även i högre grad informeras om vilken finansiering som finns tillgänglig genom de statliga aktörerna och EU.
Taggar
Fler nyheter från Företagarna