headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Lägre småföretagskonjunktur än förväntat i Väst...

Lägre småföretagskonjunktur än förväntat i Västmanlands län

18 jun 2019
Konjunkturen bland småföretagen i Västmanlands läns har backat rejält sedan i fjol, tvärtemot förväntningarna och länet ligger nu sist bland samtliga län i Sverige. Inför nästa år tror dock företagaren på en återhämtning. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn i Västmanlands län har gått ner två år i rad, men årets nedgång blev mycket kraftig, från ett nettotal på 72 i fjol till 22 i år, vilket dessutom är klart under riksgenomsnittets 61. Förväntningarna inför de kommande 12 månaderna är att nettotalet ska gå upp till 50. Såväl tillväxten inom sysselsättning, orderingång och omsättning har gått ner. Fyra av tio (41 procent) företagare i länet, och lika många som i riksgenomsnittet, har under det senaste året tackat nej till order. Främsta orsaken är att de har mer att göra än de hinner med, det svarade 41 procent. Endast 13 procent uppgav arbetskraftsbrist som orsak, en rejäl nedgång från i fjol då 28 procent gav samma svar.

- Givetvis är den kraftiga nedgången något som ska tas på allvar, även om den upplevs något främmande för oss i våra kontakter med företagen. Vi ser framför allt att det är en kraftig minskning av orderingång och omsättning som lett till en dramatisk minskning av konjunkturindikatorn. Trots att utfallet inte blev som företagare förväntade sig i förra årets mätning finns fortfarande en stark tilltro på ökad tillväxt under kommande år. Denna tilltro till framtiden är viktig att ta med sig i det fortsatta arbetet för att skapa ett gott företagarklimat i Västmanland. Den politiska oförutsägbarheten upplevs fortsatt som ett hinder.

Det måste också vara mer lönsamt att ta de risker och det ansvar som det innebär att driva företag. Ökade kostnader för företagare genom högre skatter gör det svårare att investera och anställa. På liknande sätt leder höjningar av inkomst- och marginalskatterna till minskad sysselsättning och lägre risktagande. På längre sikt riskerar det att utarma den svenska konkurrenskraften. Företagarna tillsammans med berörda parter kommer fortsätta stötta företagen genom vårt arbete, så att de får bästa möjliga förutsättningar, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Västmanland.

Många tror att de har möjlighet att växa och förbättra lönsamheten

Drygt sex av tio (61 procent) av företagen ser att de har goda möjligheter att växa på sikt. Samtidigt finns det tillväxthinder. Det främsta som småföretagen i Västmanlands län ser är bristen på lämplig arbetskraft, vilket 29 procent svarade, samma som riksgenomsnittet. Även tuff konkurrens och politisk oförutsägbarhet är några av de främsta hindren för expansion för länets företagare.

Lönsamhetstillväxten har gått ner i länet, precis som i riket som helhet men inför de kommande tolv månaderna förväntar sig företagarna att den ska öka igen.

- Ett dynamiskt näringsliv ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Regionen har en relativt stark befolkningstillväxt som bidrar till ökad efterfrågan inom främst service, omsorg och försäljning. Parallellt står företagen inför olika utmaningar, till exempel tvingas handeln, trots fortsatt god köpkraft hos konsumenterna, hantera förändrade köpvanor och hård konkurrens. En återkommande utmaning, som företagare i många branscher vittnar om, är att hitta medarbetare som matchar företagens behov, säger Ulrika Grönberg, biträdande kontorschef Swedbank Västerås.

- I den bransch där jag finns så är det tydligt att kompetensbristen slår hårt mot de företag som vill expandera. Någon enkel lösning på detta finns inte men jag tror att man behöver se över utbildningsstrukturen totalt. Ungdomar måste få fler möjligheter att se hur olika arbetsplatser ser ut innan dom väljer väg. Lärlingssystemet måste ses över för att bättre stämma överens med hur näringslivet idag ser ut, säger Tiina Magnusson, Ägare AQVA

För mer information:
Ulrika Grönberg, biträdande kontorschef Swedbank Västerås, tel. 070-397 77 70

Thomas Byström, regionchef Företagarna Västmanland, tel. 070 647 17 60

Tiina Magnusson, Ägare AQVA och ordförande Företagarna Västerås, tel. 073-685 33 36

Ta del av Småföretagsbarometern för Västmanlands län här!

Fakta
Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap