headphones newspaper video-player
Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Kalmar län och riket 1995-2019

Kraftigt förbättrad småföretagskonjunktur i Kalmar län

11 jun 2019
Efter förra årets rejäla minskning i konjunkturen bland småföretagarna i Kalmar län vände det åter uppåt i år. Länet ligger nu på andra plats i landet. Inför nästa år är företagens prognos mer försiktig men det är fortsatt starka siffror. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn (se förklaring nedan) för Kalmar län sjönk rejält förra året, från ett nettotal på 112 år 2017 till 59 men har i år åter gått upp och hamnade på 88, en bra bit över riksgenomsnittets 61. Bakom uppgången ligger en ökning av tillväxttakten inom såväl sysselsättning, orderingång och omsättning. Drygt vart femte (22 procent) företag har anställt fler medarbetare, nästan hälften (48 procent) har fler order och 58 procent har ökat sin omsättning.

- Kalmar läns konjunktur är på en fortsatt hög nivå. Vi kan se att förväntningarna framåt är något dämpade. Det är tydligt att Kalmar län behöver fortsätta prata om hur regionen kan bli attraktivt att bo, leva och verka i. Småföretagsbarometern visar tydligt att även i år behöver man resonera om de demografiska utmaningar som finns, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar.

Fler företag ser möjligheter att växa

Efter två års avmattningar i takten på lönsamhetstillväxten i länet har den nu återhämtat sig. Nettotalet ligger på 21, vilket är högre än riksgenomsnittet (17). Drygt sju av tio (71 procent) företag anser att de har goda utsikter att expandera. Med det finns även hinder för fortsatt tillväxt, främsta utmaningen är att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det svaret gav 25 procent av småföretagarna i Kalmar län. 

– Det är glädjande att hela 71 procent av Kalmar läns småföretagare ser sina expansionsmöjligheter som goda och att de därmed ligger klart över rikssnittet. Den positiva bilden stämmer överens med vår bild och vi ser fram emot att vara en del av fler spännande investeringar framåt, säger Marie Fuhr-Ohlsson, kontorschef Swedbank Kalmar.

För mer information:                                          

Marie Fuhr-Ohlsson, kontorschef Swedbank Kalmar, tel.nr. 070-514 73 03

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar, tel: 076-886 82 99

Fakta
Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

_____________________________________________________________________________________________________________________I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap